- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษารูปแบบการจัดทำระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภููมิ (ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์) (โครงการเดี่ยว)
  นาง อัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of the quality of education in the achievement of quality assurance of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะในงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การบริหารจัดการงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Financial system administration at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014