- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การรับรู้และการมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Perception and Participation Quality Assurance in Education of Curriculum Instructor in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A study of operating condition, requirements and operational guidelines for document management the offices of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สิรัตติกาล ภานุศร
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Current Conditions Problem Need and Trend for Staff Personal Development Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RUS) ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยเบิกจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of the Understanding of the Officers in the Government Fiscal Management System (GFMIS) of the Disbursement Division of the Rajamangala University of technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิภาพร ทองรอด
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
ปัจจัยองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นุชรินทร์ ศรีสังข์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติในกระบวนการจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ วงศ์สิงห์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Achievement of Internal Quality Assurance Operation of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014