- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Study and Development the work manual for Internal quality assessment of Higher Education Undergraduate at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒน์พล แก้วยม
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การศึกษาวิจัยและพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานเอกสารภายในหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study and Development the work manual for Document Management in Education Support Officer at Rajamangala University of TechnologySuvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สิรัตติกาล ภานุศร
   สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014