- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สำนักงานอธิการบดี ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(FACTORS AFFECTING TEAM WORK Of support personnel in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Problems and solutions in the operation of support personnel Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มณฑิรา สาระพันธ์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
การพัฒนาคู่มือการยืมเงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development Work Manual for Advance Payment at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Knowledge and understanding regarding the use of disbursement of money to support the education of children of employees of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิภาพร ทองรอด
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(About the development organization to assess the quality of education of Office of The President, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สิริพร เรืองสุรัตน์
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
30
6
การสำรวจวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่าในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อบริการหารายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A survey of raw materials and Cost effective production for the production of bio-fertilizers for income services on Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุจิต อินสว่าง
  สำนักงานอธิการบดี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2563
2


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014