- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตกระยาสารทสู่อุตสาหกรรม (แผนงานวิจัย)
  รศ.ดร. สุรชัย มัจฉาชีพ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
3857
2
การเพิ่มขยายปริมาณแมลงหางหนีบยักษ์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กมลลักษณ์ ล้อทอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
170
3
ผลของ kinetin ต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กรรณิกา โพธิ์สามต้น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
3114
4
ผลของการตัดใบข้าวต่อผลผลิตข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฉวีวรรณ บุญเรือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1064
5
การบริหารแมลงศัตรูข้าวในระบบปลูกปลอดภัยจากสารพิษ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
6
ความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและผลผลิตรวมของกุ้งล๊อปเตอร์น้ำจืดเลี้ยงในบ่อดิน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
924
7
การศึกษาวิธีการผลิตชาแก่นตะวันด้วยเครื่องอบลมร้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฌนกร หยกสหชาติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
90
8
การประยุกต์ใช้โยเกิร์ตธรรมชาติตรวจหาปฏิชีวนะในน้ำนม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
74
9
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
72
10
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดเปลือกแก้วมังกรในการเป็นสารกันเสียในบะหมี่สดและเส้นก๋วยเตี๋ยว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทศพร นามโฮง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
204
11
อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของแก่นตะวันในดินชุดอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1170
12
การสำรวจทุนทางสังคมของบุคคลในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาบ้านต้นสะตอ หมู่ 4 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2556 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นชษร ปภาภูวโรจน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1194
13
การผลิตน้ำเชื่อมข้าวโพดจากเศษข้าวโพดฝักอ่อน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
14
การศึกษากระบวนการผลิตและอายุการเก็บรักษาน้ำนมข้าวยาคูผงพร้อมดื่มด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปฐมพงศ์ สมัครการ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1215
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาไขมันต่ำ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พาขวัญ ทองรักษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2951
16
อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์จากข้าวโพดอ่อนต่อการเจริญเติบโตของข้าว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พิษณุ คุ้มพงษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
708
17
การใช้ถั่วเหลืองไขมันเต็มทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารไก่เนื้อ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. มานะ สุภาดี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2191
18
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าฮวยและไอศครีมจากข้าวหัก (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรณา ขันธชัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2283
19
การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ฟักข้าวด้วยการปักชำ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เชน รอดศิริ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
94
20
การศึกษาผลของการปลูกข้าวนกนอกฤดูการทำนา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ศักดา กาศพร้อม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
152
21
การเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในถังหมักพลาสติกและถุงหมักพลาสติกขนาดเล็กเพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในครัวเรือน (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1026
22
การประดิษฐ์ตะแกรงปรับระดับเพื่อใช้แช่แข็งหลอดน้ำเชื้อโคในกล่องโฟม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
637
23
การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภัทรา วิลามาศ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
68
24
การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องงอกในบราวนี่ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
93
25
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิลโดยการแปรรูปเป็นโบโลญน่าปลา (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสน่ห์ บัวสนิท
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
558
26
การศึกษาการสร้างฮอร์โมนออกซิน และการตรึงไนโตรเจนโดยเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรุณี คงสอน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
811
27
การพัฒนาเครื่องผลิตดอกไม้จันทน์เพื่อวิสาหกิจชุมชนวัดไผ่โสมนรินทร์ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1462


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014