- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การเพิ่มขยายปริมาณแมลงหางหนีบสีดำEuborellia sp (Dermaptera) ในห้องปฏิบัติการ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กมลลักษณ์ ล้อทอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
567
2
คุณภาพไข่และอัตราการรอดตายของลูกกุ้งวัยอ่อนล็อปเตอร์น้ำจืดเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชาตรี วิระสิทธิ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
3
ผลของเยื่อหุ้มเมล็กฟักข้าวเป็นสารให้สีในไอศครีมนมสด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1162
4
ความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2557 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นชษร ปภาภูวโรจน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
118
5
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากน้ำนมข้าวผงด้วยเทคโนโลยีเอ็กทรูชั่น (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปฐมพงศ์ สมัครการ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2220
6
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกกินผลไม้สุกของลูกสุกร : มะละกอ กล้วย มะม่วง และสับปะรด เพื่อกระตุ้นการกินอาหารของลูกสุกรหย่านม (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ประไพพรรณ สิทธิกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2043
7
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในไหมข้าวโพดฝักอ่อนและการใช้ประโยชน์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พาขวัญ ทองรักษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
8
การปรับปรุงคาร์บูเรเตอร์เครื่องยนต์ฟาร์มขนาดเล็ก ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรวัติ พูลสุข
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1339
9
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากดอกโสน (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรณา ขันธชัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2542
10
การศึกษาผลของการใช้หมากนวลควบคุมพยาธิภายในไก่ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ศักดา กาศพร้อม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
526
11
ผลของปุ๋ยมูลโคต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเลี้ยงสัตว์พันธุ์เนเปียร์ลูกผสม(ปากช่อง1) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
12
การทดลองหาความชื้นของเมล็ดสบู่ดำจากตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้พอลิคาร์บอเนตกับกระจก (โครงการเดี่ยว)
  อ. สาโรจน์ ยิ้มถิน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
101
13
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากมันเทศในขนมเค้ก (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
96
14
อิทธิพลของวีนัสในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุริยา แก้วกอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
15
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีต่อการสูญเสียคาร์บอนในดินปลูกข้าว (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรุณี คงสอน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
494
16
การพัฒนาเครื่องแหวกต้นข้าวเพื่อกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
948


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014