- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การผลิตลูกน้ำยุงเพื่อใช้เป็นอาหารปลาสวยงามจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
(Rearing of Mosquito Larvae with Agricultural Waste for Ornamental Fish Culture) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
การศึกษาชนิดของไส้เดือนทะเลที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นอาหารสัตว์น้ำ : กรณีศึกษาไส้เดือนทะเลสกุล Ophelina (Polychaeta: Opheliidae) ในแหล่งอาศัยธรรมชาติ
(A study on the appropriate species of polychaetes for development as aquatic feed: A case study of Ophelina (Polychaeta: Opheliidae) in natural habitat ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
การพัฒนากระบวนการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้พลังงานจากฟางข้าว
(Development of paddy drying process using energy from rice straw) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะของกลุ่มเกษตรกรชุมชนปากกรานเป็นเนยสด เนยแข็งและการใช้ประโยชน์
(Product Development of Goat Milk produced by Pakran Farmers into Buttter and Cheese and their Utilization.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทศพร นามโฮง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
5
การกำจัดหอยคันและหอยเจดีย์ด้วยวิธีทางชีววิทยา
(Elimination of melania snail and ramhorn snail by biological control method ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ผกามาศ ศรีจริยา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
6
การประเมินประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลูเพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับปลาทอง (Carassius auratus)
(Evaluation of Clove Oil as an Anesthetic for Goldfish (Carassius auratus) ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ทัศนีย์ นลวชัย
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2984
7
การจัดการน้ำชุมชน พื้นที่ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
(COMMUNITY WATER MANGEMENT OF GUD KHONKEAN SUB-DISTRICT PHUWIANG DISTRICT KHONKEAN PROVINCE ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดวงทิพย์ ฤคณีย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
พัฒนาโปรแกรมควบคุมโรงสีข้าวเพื่อการค้า ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
(Development of Rice Mill Controlling Program for trading in Farm Machinery Technology Department ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรวัติ พูลสุข
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
การศึกษาค่าการย่อยได้ของโปรตีนในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยใช้วิธีหลอดทดลอง
(The study of digestibility of protein feedstuffs by in vitro method) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูศักดิ์ พูลมา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
โครงการประดิษฐ์หุ่นจำลองอวัยวะระบบสืบพันธู์ุโคเพศเมียเพื่อฝึกล้างผสมเทียมจากซิลิโคล
(The project of heifer female reproductive model for clean training from silicone) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ บุญยวง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
11
อิทธิพลของแหนเป็ดเล็กในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของไก่เนื้อ
(Effect of Duck weed (Lemna porpusilla toorrey) in Diets on Production Performance Carcass characteristics and Quality of Broiler Chickens) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุริยา แก้วกอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
12
การพัฒนาเครื่องผลิตหมูทุบ
(Development of a pork product machine ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014