- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และอายุการเก็บรักาาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้ว (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การใช้ก๊าซชีวภาพอัดเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ฟาร์มขนาดเล็กสำหรับสับย่อยชีวะมวล
(Using a Compressed Biogas as Fuel in Small Farm Engines for Shredded of Biomass) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
ผลของความแก่อ่อนของข้าวโพดฝักสดต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาน้ำนมข้าวโพด
(Effect of Sweet Corn Maturity on Quality and Shell Life of Corn Milk ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรภา วงศ์แสงธรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกโสนเชื่อมอบแห้งในคุกกี้
(Development of sweet sesbania flowers productin in cookies) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุภาวดี รอดศิริ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การศึกษาการเพิ่มกระแสไฟด้านแรงเคลื่อนสูงในระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
(Study on increase current inside high voltage in ignition system for small gasoline engines.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สาโรจน์ ยิ้มถิน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
คุณภาพทางกายภาพและเคมีของเนื้อแพะและผลิตภัณฑ์ ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมครบส่วน (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสน่ห์ บัวสนิท
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
(Motivation operations for Quality Assurance of the Curriculum of Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อมนตรา ดนุจโรจน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะปราศจากน้ำตาลแลกโตส
(Product development of lactose free goat milk ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปฐมพงศ์ สมัครการ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
พฤติกรรมการบริโภคน้ำนมข้าวโพดและการยอมรับของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(CORN MILK CONSUMPTION BEHAVIOR OF CONSUMERS IN PHANAKHONSRI AYUTTHAYA AREA) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาพร พาเจริญ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นอมจากข้าวผสมสมุนไพร
(Development of oral strip from rice mixed herbs) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วชิรญา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอล แคโรทีนอยด์ และคลอโรฟิลล์ในไข่น้ำ และการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาแรด
(Antioxidant activity, phenol, carotenoid and chlorophyll content in Water meal (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) and use to rearing of Giant gourami ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ยุพิน พูนดี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การใช้ใบผักตบชวาแห้งเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ในอาหารไก่ไข่
(Utilization of water hyacinth leaf meal as feed ingredient on egg production and egg quality in laying diets) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูศักดิ์ พูลมา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
พัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดข้าว สำหรับถาดเพาะกล้าแบบหลุม
(Developing Rice Sowing Machine for Rice seeding Tray) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรวัติ พูลสุข
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
14
ผลการเสริมใบผักตบชวาในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน
(Effects of supplementation of water hyacinth leaf meal in diet on productive finishing pigs) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นิมิตร ขจรไชยกุล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014