- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือปลาดุกด้วยเอนไซม์จากพืช
(Production of protein hydrolysates from catfish waste using plant enzymes) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุณิสา สุวรรณพันธ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปร
(Development of edible films from modified cassava starch) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฌนกร หยกสหชาติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
ผลของผงเนื้อตาลสุกที่ทำแห้งด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของขนมตาล
(Effect of Spray-Dried Toddy Palm Powder on Quality of Toddy Palm Cake) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1088
4
อิทธิพลของการเสริมแหนเป็ดเล็กในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิคและคุณภาพไข่
(Influence of Supplementation of Duck Weed (Lemma porpusilla torrer) in Layer Diets on Egg Production and Egg Quality) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุริยา แก้วกอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมมูลไส้เดือน
(Growth Performance of Hybrid Cat Fishes Fed Diets with Vermicompost ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
การใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือนในการอนุบาลปลาเศรษฐกิจ
(Utilization of Vermicompost for Nursing Economic Fisheries ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
ผลของวัสดุอาหารที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของหนอนแดง
(The effect of different feed materials on the production of Chironomid larvae ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
ผลของการเสริมดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีของปลากัดสวยงาม
(Effect of supplementary marigold in diets on pigmentation of the ornamental Siamese fighting) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(Rice crust and rice cracker products in the community plaiklad district, bangsai Prefecture, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
ประสิทธิภาพของเทคนิคกำจัดตะกอนแบบต่างๆในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงปลานิลแดงระบบหมุนเวียนสัตว์น้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of different sedimentation techniques in wastewater treatment form red tilapia culture in recirculating aquaculture system ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
การใช้ต้นธูปฤาษี ผักตบชวาและใบไม้แห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ
(Utilization of Cattail (Typha angustifolia L.) Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) and Dried leaf Bedding on Earthworm Production for Aquatic Animals Feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธวัฒน์ชัย งามศิริ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
12
ประสิทธิภาพของเทคนิคการดักตะกอนของแข็งในระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา: ดุลออกซิเจนของการเลี้ยงปลานิลแดงในระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of Sediment Trapping Techniques in Recirculating Aquaculture System. Case Study : Oxygen budget of Red Tilapia Culture in Recirculating Aquaculture System. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
13
อิทธิพลของการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล
(Effect of fermented cassava pulp on productive performance in nursery pigs) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. มานะ สุภาดี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
14
อิทธิพลของการใช้กากถั่่วเหลืองหมักต่ออาการท้องเสียและประสิทธิภาพการผลิตในลูกสุกร
(Effects of fermented soybean meal on diarrhea and feed efficiency in weaned piglets) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูศักดิ์ พูลมา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
15
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่มีต่อคุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในมันเทศกวน
(The effect of temperature and time to anthocyanin in candied sweet potato) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พาขวัญ ทองรักษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
16
การสำรวจทำการประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ จ. พระนครศรีอยุธยา
(A survey Giant Freshwater Prawn in river of Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014