- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือปลาดุกด้วยเอนไซม์จากพืช
(Production of protein hydrolysates from catfish waste using plant enzymes) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุณิสา สุวรรณพันธ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
372
2
การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชมันสำปะหลังดัดแปร
(Development of edible films from modified cassava starch) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฌนกร หยกสหชาติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
237
3
ผลของผงเนื้อตาลสุกที่ทำแห้งด้วยเทคนิคการทำแห้งแบบพ่นฝอยต่อคุณภาพของขนมตาล
(Effect of Spray-Dried Toddy Palm Powder on Quality of Toddy Palm Cake) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1260
4
อิทธิพลของการเสริมแหนเป็ดเล็กในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิคและคุณภาพไข่
(Influence of Supplementation of Duck Weed (Lemma porpusilla torrer) in Layer Diets on Egg Production and Egg Quality) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุริยา แก้วกอง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมมูลไส้เดือน
(Growth Performance of Hybrid Cat Fishes Fed Diets with Vermicompost ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
184
6
การใช้ประโยชน์จากมูลไส้เดือนในการอนุบาลปลาเศรษฐกิจ
(Utilization of Vermicompost for Nursing Economic Fisheries ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
228
7
ผลของวัสดุอาหารที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของหนอนแดง
(The effect of different feed materials on the production of Chironomid larvae ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
271
8
ผลของการเสริมดอกดาวเรืองในอาหารต่อความเข้มสีของปลากัดสวยงาม
(Effect of supplementary marigold in diets on pigmentation of the ornamental Siamese fighting) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1572
9
เครื่องผลิตแผ่นข้าวตังและแผ่นข้าวแตนในชุมชน ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
(Rice crust and rice cracker products in the community plaiklad district, bangsai Prefecture, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
170
10
ประสิทธิภาพของเทคนิคกำจัดตะกอนแบบต่างๆในการบำบัดน้ำจากการเลี้ยงปลานิลแดงระบบหมุนเวียนสัตว์น้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of different sedimentation techniques in wastewater treatment form red tilapia culture in recirculating aquaculture system ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สุภาวดี โกยดุลย์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
132
11
การใช้ต้นธูปฤาษี ผักตบชวาและใบไม้แห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ
(Utilization of Cattail (Typha angustifolia L.) Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) and Dried leaf Bedding on Earthworm Production for Aquatic Animals Feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธวัฒน์ชัย งามศิริ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
36
12
ประสิทธิภาพของเทคนิคการดักตะกอนของแข็งในระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา: ดุลออกซิเจนของการเลี้ยงปลานิลแดงในระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่
(Efficiency of Sediment Trapping Techniques in Recirculating Aquaculture System. Case Study : Oxygen budget of Red Tilapia Culture in Recirculating Aquaculture System. ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. เจษฎา อิสเหาะ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
114
13
อิทธิพลของการใช้กากมันหมักต่อประสิทธิภาพการผลิตในสุกรอนุบาล
(Effect of fermented cassava pulp on productive performance in nursery pigs) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. มานะ สุภาดี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
726
14
อิทธิพลของการใช้กากถั่่วเหลืองหมักต่ออาการท้องเสียและประสิทธิภาพการผลิตในลูกสุกร
(Effects of fermented soybean meal on diarrhea and feed efficiency in weaned piglets) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชูศักดิ์ พูลมา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
2142
15
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาที่มีต่อคุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในมันเทศกวน
(The effect of temperature and time to anthocyanin in candied sweet potato) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พาขวัญ ทองรักษ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
100
16
การสำรวจทำการประมงกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำ จ. พระนครศรีอยุธยา
(A survey Giant Freshwater Prawn in river of Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
210


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014