- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ผลของวิธีการโม่ต่อสมบัติของแป้งกระจับเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งกระจับ
(Effect of flour milling process on quality of water chestnut flour to develop noodle from water chestnut flour) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การพัฒนาต้นแบบแชมพูต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ผิวหนังสำหรับสุนัขผสมแทนนินจากปูดเบญจกานี
(Development of anti-bacterial dog shampoo with tannin from Quercus infectoria nutgall) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาขายปลีกเนื้อสุกรและความชุกของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสุกร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Study on relationship between retail price of pork and prevalence of antibiotics residue in pork in Phra Nakhon Si Ayutthaya district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์โปรตีเอสเพื่อสกัดคอลลาเจนจากกระดูกอ่อนของจระเข้
(Isolation and Selection of Protease Producing Bacteria for Collagen Extraction from Crocodile Cartilage) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุณิสา สุวรรณพันธ์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การพัฒนาเครื่องทำความร้อนอากาศโดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
(Development of Air Heater using Pipe Heat Exchanger) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
การทำแห้งน้ำมะม่วงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งร่วมกับระบบสุญญากาศ
(Drying Mango Juice Using a Drum - Vacuum Drying) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิเชียร ดวงสีเสน
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
ผลของการใช้ไรแดงเสริมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
(Effect of enriched Moina sp. with photosynthetic bacteria on nursing of white shrimp larvae ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มัสธูรา ละใบเด็น
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
การยืดอายุการเก็บรักษาแผ่นแป้งโรตีสายไหมโดยการปรับกรดร่วมกับการเติมโซเดียมเบนโซเอต
(Shelf-Life Extension of Spring Roll Paper Using Acidification Combined with Sodium Benzoate Addition ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พลอย กลางเมือง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
ผลของการเตรียมหอมแดงก่อนทอด และระดับ solid fat content ของน้ำมันมะพร้าวผสม ต่อคุณภาพของหอมแดงทอด
(Effect of shallot pretreatment methods and solid fat content of coconut oil blends on quality of deep-fried shallot ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
การปลูกผักสลัดในวัสดุปลูกแทนดินโดยไม่ใช้สารเคมีจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน
(Non Chemical Growing Technique for Lettuce in Soilless Substrates with Solid-Vermicompost and Liquid-Vermicompost Extract.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุ สันติมิตร
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
11
ผลของน้ำมันหอมระเหยและน้ำส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อ phythopthera colocasiae สาเหตุโรคใบไหม้ในเผือก
(Efficacy of essential oil, wood vinegar and ectomycorrhizal mushroom for the control of damping-off disease of plant) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
12
การศึกษาวิธีการทำละลายน้ำเชื้อโคแช่แข็งด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิสูงแบบ 2 ขั้นตอน
(Study to Two Step wise of Thawing in Bull Frozen Semen with Highest Worm Water ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สหัส นุชนารถ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014