- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ผลของระดับความสุกและสภาวะการทำแห้งต่อคุณภาพของแป้งกล้วยหอมเขียวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งกล้วยหอมเขียว
(Effects of ripeness levels and drying conditions on the quality of Cavendish banana flour and product development of bread from Cavendish banana flour) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
4
2
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: Hermetia illucens) ด้วยขยะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารสัตว์
(A raise of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae feed by waste treatment for use as alternative protein source in animal feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
3
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: Hermetia illucens) ด้วยมูลสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกในอาหารสัตว์
(A raise of black soldier fly (Hermetia illucens) larvae feed by animal manure for use as alternative protein source in animal feed) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
4
การควบคุมปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและการใช้ประโยชน์กากข้าวโพดในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัด
(The Critical control factors affected the corn milk,s quality and the utilization of corn waste in Chili Paste production) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จันทร์เพ็ญ บุตรใส
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่ไก่ต่อคุณลักษณะของไข่ไก่ที่เก็บรวบรวมจากฟาร์มไก่ไข่และตลาดสดโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Association of eggshell colors on characteristics of chicken egg which collected from layer hen farm and fresh markets nearby Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
6
การใช้เศษเหลือจากหัวมันเทศคัดทิ้งเป็นอาหารต่อปริมาณผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าชี้วัดในเลือดของไก่ไข่
(The use of residues from sweet potato tuber are discarded as fed for the laying hen on egg production, egg quality and blood parameters.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นอาหารไก่ไข่ ต่อปริมาณผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ และค่าชี้วัดในเลือดของไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด
(The use of the riceberry broken rice as fed for the laying hen in open house condition on egg production, egg quality and blood parameters. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สนทยา มูลศรีแก้ว
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตมันม่วง
(Development of tart products from purple sweet potato) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุภาพร พาเจริญ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงลดพลังงานโดยใช้สารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ำตาล
(The Development of Reduced Calories Thai Style Custard Using Sugar Substitution with Stevia Extract ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิริวรรณ สุขนิคม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและพฤติกรรมการตกผลึกของน้ำมันรำข้าวผสมรำข้าวสเตียรินสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์สเปรด
(Study of Physicochemical Properties and Crystallization Behavior of Rice Bran Oil and Rice Bran Stearin Mixtures for Using as Fat Phase in Spread) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวิชญา โภชฌงค์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 พลังงานที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน
(Dual powered mushroom compost steamer suitable for community enterprise.) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. อำนวยพศ ทองคำ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
12
ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแดงและผักวอเตอร์เครสในระบบอควาโปนิก
(Optimum stocking density of red tilapia and watercress in aquaponic system ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ผกามาศ ศรีจริยา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
การมีส่วนร่วมในการบริหารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Participation in the Annual action plan of the Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi by the Faculty’s staffs. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
โครงการถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการทำงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสำหรับคณาจารย์เพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สถิตย์ อรุณแสง
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014