- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ไกรสร สว่างศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
202
2
การศึกษาความเป็นผู้นำของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. คณัสนันท์ สงวนสัตย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
135
3
ความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอสามชุก อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองนนทบุรี เกี่ยวกับการให้บริการของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
4
คุณลักษณะและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อความภักดีในตราสินค้า (Brand) ของประชาชนใน จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
129
5
เศรษฐกิจการผลิตแก่นตะวันในจังหวัดสระบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชสนา หยกสหชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
76
6
ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทย เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
7
อิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการตลาดของสินค้าพื้นเมือง (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
99
8
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่ระดับ 5 ดาว (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทศพล ปรีชาศิลป์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
9
การศึกษาแนวทางในการผลิตนักบัญชีตามความต้องการของสำนักงานบัญชี กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทิพย์วัน สุขสัน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
10
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะแว้ง (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1403
11
กลยุทธ์การได้เปรียบในการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
94
12
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักอาศัยรายเดือนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทพร ห้วยแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
142
13
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลงานบริการทางวิชาการของ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทิยา ตันติดลธเนศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
14
การออกแบบอัลกอลิทึมเพื่อใช้หาขนาดพื้นที่ใบพืช (โครงการเดี่ยว)
  อ. บารมี โอสธีรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
224
15
การศึกษาความรต้องการรูปแบบตลาดสดของผู้ขายสินค้าในอำเภอพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. บุญเชิด ศิริยศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
118
16
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดเก่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยว: ศึกษากรณีตลาดเก่าศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบ็ญจมาส นาควงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
205
17
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจการใช้สารเคมีในการทำนา กรณีศึกษา : อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปัทมา พุทธชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
386
18
ความคาดหวังต่อประสิทธิภาพโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของพนักงานบัญชี กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
4106
19
ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยาภรณ์ พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
91
20
การศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรชัย พันธุ์ธาดาพร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
143
21
การพัฒนาบทเรียน E- Learning บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พรทิพย์ เทพสุวรรณ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
22
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทยของผู้ทำบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พูลสิน กลิ่นประทุม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
103
23
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศผลงานวิจัยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. มงคล ณ ลำพูน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
24
วิเคราะห์ต้นทุนในการลงทุนขยายโรงสีข้าวของจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐิติธนา ไตรสิทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
25
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. มัทนี สงครามศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
86
26
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รวงทอง ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
102
27
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากประเภทสินค้าเกษตรแปรรูปของประชาชนที่มาท่องเที่ยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. รสสุคนธ์ แย้มทองคำ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
28
อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดภัยของผู้บริโภค (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
114
29
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
132
30
ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานสายสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
190
31
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ของ คณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วชิราภรณ์ พลภาณุมาศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
32
การพัฒนาระบบติดตามการนิเทศสหกิจศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรนุช จันทร์โอ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
127
33
ผลกระทบระบบการลงทะเบียน Online ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วันเพ็ญ กลิ่นพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
34
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกิจการใมมนการลงทุนธุรกิจที่พักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วัลลภาภรณ์ เล้าสกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
90
35
ศึกษาความพร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิทยา นามเสาร์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
36
ความรู้ความเข้าใจการชำระภาษีท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
190
37
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศศิประภา บุญเลิศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
131
38
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : กรณีศึกษา ตลาดน้ำอโยธยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ศักดิ์กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
913
39
ศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะนักบัญชีที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนโดยวัดจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศักรินทร์ ถิรธรรมพล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
40
การศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อข่าวสารที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิขรินทร์ เที่ยงทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
100
41
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ ขนาดกลางในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิริพร มาลัยเปีย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
42
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอนวิชาสัมมนาการบัญชี การเงิน เพื่อการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนโดยความร่วมมือของธุรกิจชุมชน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
83
43
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรตีสายไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สนอง เกตุแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
603
44
ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานต่อคุณลักษณะของบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิระหว่างปีการศึกษา 2548-2552 (โครงการเดี่ยว)
  อ. สมใจ บุญสรรค์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
120
45
การประยุกต์ใช้เครื่องกวาดตรวจในการประเมินขนาดพื้นที่ใบ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัตถาภูมิ ไทยพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
478
46
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
405
47
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในการตัดสินใจใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชน : ศึกษาเฉพาะเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา ถนอมวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
104
48
การดำเนินการเพื่อได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (สินค้า OTOP) ของ ผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุนันทรา ขำนวนทอง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
122
49
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการรับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี ชีนะเภท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
99
50
ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภานันต์ จันทร์ตรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
147
51
สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุมาลี บุญนุช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
52
ความรู้ความใจในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุมาลี นามโชติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
115
53
ความเข้าใจและความคิดเห็นในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
86
54
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. แสงทอง บุญยิ่ง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
55
การศึกษาศักยภาพพื้นที่การเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรคพัฒร์ บัวลม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
117
56
การสร้างบทปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
102
57
ระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกวิศว์ สงเคราะห์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
177
58
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(The factors that affect the business of traditional retailers. Sam Chuk district. Suphan Buri province ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เสาวณีย์ บุญโต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
59
การศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการทางด้านการตลาดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Study the possibilities and requirements of the market. Of health food stores in Sam Chuk district. Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เสาวณีย์ บุญโต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014