- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางการพัฒนากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษากลุ่มสตรีตำบลบ้านเลนปั้นจิ๋วดินไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กนกพร ภาคีฉาย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1192
2
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคภาพ 2 มิติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
3
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสี่ยงกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ประกอบกิจการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กรุณา ปัญญายิ่ง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
4
ศึกษาพฤติกรรมการวางเป้าหมายชีวิตและการจัดการเงินส่วนบุคคลตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กัลยา ตันมณี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
538
5
การศึกษาความพร้อมของผลิตภัณฑ์อาหาร โอทอปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. กาญจนาวดี สำลีเทศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
196
6
พัฒนาโปรแกรมการเทียบโอนผลการศึกษาของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
198
7
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
8
การศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
152
9
การพัฒนาระบบวารสารวิชาการออนไลน์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จารุณี ทองอร่าม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
10
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้พลังงานทดแทนของเจ้าของรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตรลดา พรหมมากรณ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
11
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ของผู้เรียน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชุติมา กลั่นไพฑูรย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
12
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาการสื่อสารในองค์กร (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
13
แนวทางการออกแบบโปรแกรมบริหารการผลิต โดยมุ่งการบริหารกระบวนการผลิตแบบไร้กระดาษ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
14
การศึกษาต้นทุนการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแบบธรรมชาติ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2223
15
การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนภัทร ขาววิเศษ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
161
16
ศึกษาต้นทุนการทำธุรกิจข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
995
17
การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์อาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นภสร เช็กชื่นกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
18
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยของเกษตรกร (โครงการเดี่ยว)
  อ. นราภรณ์ สุขอยู่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
19
การประเมินความพร้อมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทิยา ตันติดลธเนศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
20
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1693
21
ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทวิ่ง-เดิน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
335
22
แนวทางการพัฒนากระบวนการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรชัย พันธุ์ธาดาพร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
172
23
ทัศนคติของผู้ประกอบการและนักศึกษาที่มีต่อการจัดการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พูลสิน กลิ่นประทุม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
223
24
วิเคราะห์ผลกระทบจากภัยพิบัติมหาอุทกภัยปี 2554 ต่องบการเงินบริษัทที่ประกอบการในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ กรณีศึกษา : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
418
25
การศึกษาความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. เพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
280
26
ระบบสมัครอบรมคอร์สบริการวิชาการออนไลน์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. มงคล ณ ลำพูน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
27
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรเทียบโอน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐิติธนา ไตรสิทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
28
พฤติกรรมการจัดการเวลาว่างจากการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. มัทนี สงครามศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1510
29
ความรู้และบริโภคนิสัยของผู้ที่รับประทานอาหารเจในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รวงทอง ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
30
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
126
31
ปัจจัยความสำเร็จในการทำปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
451
32
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
175
33
การศึกษาความพร้อมของบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันงาม มีบุญสล้าง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
204
34
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วันเพ็ญ กลิ่นพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
35
การพัฒนาเอกสารบนเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิทยา ประพิณ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
166
36
การศึกษาความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ในการให้บริการวิชาการในมุมมองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
272
37
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
120
38
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศราวุธ สังข์วรรณะ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2828
39
ทัศนคติของผู้สูงอายุในอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ศักดิ์กษิดิฎ บุญรัตนกิตติภูมิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
40
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความสนใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการภาษีอากร 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศักรินทร์ ถิรธรรมพล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
41
ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
4173
42
การพัฒนาระบบสารสนเทศของงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
43
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สาลินันท์ บุญมี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
44
วัฒนธรรมการทำงานของพนักงานไทยในบริษัทที่ญี่ปุ่นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา : บริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา ถนอมวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
132
45
ประสิทธิภาพและการจัดการธุรกิจการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดอุทัยธานี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี ชีนะเภท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
145
46
ศึกษาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อผู้ผลิตสินค้า OTOP (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุมาลี บุญนุช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
47
การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรของกิจการขายผ่อนชำระ เช่าซื้อ และลิสซิ่ง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
704
48
เครือข่ายสังคมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสนสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อดิศักดิ์ สาระธรรม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
49
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุทิตา เล็กเพชร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
188
50
การพัฒนาการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าว แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรคพัฒร์ บัวลม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2151


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014