- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของบุคลากรครูและนักศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
205
2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การทำงานตรงตามสายงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัลยานี นุ้ยฉิม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
111
3
ศึกษากระบวนการสร้างตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารระดับ 5 ดาวในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
4
ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้รถยนต์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตรลดา พรหมมากรณ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
130
5
การผลิตและกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มนกกระทา จังหวัดลพบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชสนา หยกสหชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
6
กรณีศึกษา : การผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อการค้า (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
182
7
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
8
การวิจัยและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการตลาด : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทเบเกอรี่กลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนบ้านเชื่อก หมู่ที่ 7 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
3535
9
คลังปัญญาชุมชนเกษตรพืชไร่ : ปราชญ์ไทย นายประเสริฐ ปั้นปล้อง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เบ็ญจมาส นาควงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
10
การสำรวจเบื้องต้นในการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของดอกเข้าพรรษา(หงษ์เหิน) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปัทมา พุทธชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
11
บทบาทกลุ่มผู้นำสตรีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรชัย พันธุ์ธาดาพร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
125
12
การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจกลุ่มยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พูลสิน กลิ่นประทุม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
13
ผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีเพาะปลูก 2556/2557 (โครงการเดี่ยว)
  อ. เพียงทิพย์ ศรีบุญเรือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
524
14
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล กรณี : การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
4167
15
การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจที่พักในเขตอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
140
16
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสร้างตราสินค้ากลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ของจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2696
17
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงานเอกสารราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
130
18
การศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สนอง เกตุแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
127
19
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้นิทานพื้นบ้านฉบับมัลติมีเดีย จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
197
20
การศึกษาการจัดทำบัญชีและความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุพรรณบุรีเกี่ยวกับข้อมูลการบัญชี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกัญญา วงษ์ลคร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
243
21
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อองค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม กรณีศึกษา : ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิดา ถนอมวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
183
22
การศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติตามหลักการภาษีของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
282
23
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. อโณทัย ทิพเนตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014