- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาแบบจำลองเส้นทางการเดินทัพและบทเรียนท้องถิ่นก้าวแรกแห่งการกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
518
2
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทน้ำพริกสำเร็จรูปของกลุ่มสตรีชุนชนบ้านเชือก อำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. บุญส่ง วงษ์ฤทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
3
ความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจของการผลิตข้าวฮางของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชสนา หยกสหชาติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
87
4
การเพิ่มสมรรถนะเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการทางบัญชีในอาเซียนของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
139
5
การพัฒนาระบบสารสนเทศหนังสือราชการต้นแบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
91
6
การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับกำจัดจุดเสียบนพื้นที่ใบพืช (โครงการเดี่ยว)
  อ. บารมี โอสธีรกุล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
139
7
การศึกษาและประยุกต์ใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในการจัดการระบบแผนการศึกษาสำหรับการปรึกษา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วิทยา ประพิณ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
95
8
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกัญญา วงษ์ลคร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
9
การพัฒนาระบบสืบค้นโครงงานสหกิจศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยย์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรนุช จันทร์โอ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
678
10
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรชัย พันธุ์ธาดาพร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1996
11
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วัชรี เพ็ชรวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
12
ระบบบัญชีสำหรับวัด (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัตถาภูมิ ไทยพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
109
13
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
330
14
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีเขตภาคกลางของประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เสนีย์ พวงยาณี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
146
15
การพัฒนานิทานพื้นบ้านฉบับมัลติมีเดีย เรื่อง ๑.โคกโคเฒ่า ๒.สระเกด (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
481
16
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชีสำนักงานสอบบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วราภรณ์ นาคใหม่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
17
การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. อโณทัย ทิพเนตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
502
18
การสร้างบทปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทพรรดิ์ นิตยพงศ์ชัย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
96
19
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราพร กรัดเพ็ชร์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
130
20
ทัศนคติและปัจจัยต่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของครูมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2286
21
แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับต้นในการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จิราภรณ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
626
22
ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จินตนา โสมโสดา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
23
การใช้แบบจำลองเพื่อค้นหาการตกแต่งเลขในงบการเงิน กรณีศึกษา:บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนธร จงศิริฐิติศักดิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
24
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานสีขาว เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุทิตา เล็กเพชร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
69
25
ระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. นราภรณ์ สุขอยู่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1003
26
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษากลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฐมพงค์ กุกแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
27
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับพยากรณ์จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
948
28
การวิเคราะห์ระยะเวลาในการปลูกทดแทนที่เหมาะสมของยางพารา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี ชีนะเภท
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
201
29
การวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดสามชุก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกลักษณ์ สงวนแสง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
914
30
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงสุกรขุน ในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นฤพล อ่อนวิมล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
31
ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐกานติ์ โตนวล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
32
ผลกระทบจากการใช้เครือข่ายทางสังคมที่มีต่อชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
98
33
การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กาญจนา ส่งสวัสดิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
372
34
ความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่มีต่อเนื้อหารายวิชาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
85
35
ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมของธุรกิจเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรคพัฒร์ บัวลม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
84


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014