- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเส้นทางเดินทัพพระยาตาก
(Tourism Management Model in March Route of PhyaTak) (แผนงานวิจัย)
  นางสาว ศศินันท์ ศาสตร์สาระ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
1.1
โครงการย่อยที่ 1 การวิเคราะห์นโยบาย และประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางเดินทัพพระยาตาก
  นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
-
0
1.2
โครงการย่อยที่ 2 การรับรู้และความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางเดินทัพพระยาตาก
  ผศ.ประภาส กลับนวล
-
0
1.3
โครงการย่อยที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเส้นทางเดินทัพพระยาตาก
  นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
-
0
1.4
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเส้นทางเดินทัพพระยาตาก
  ผศ.มงคล ณ ลำพูน
-
0
2
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเยี่ยมในปี 2014 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Factors Affecting of Characteristics Corporate Governance Report Awards and Un-Awards 2014 of Banks Listed on The Stock Exchange of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
3
ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน
(The Costs - return and marketing channel of safety vegetable: The case study morning glory) (โครงการเดี่ยว)
  รศ. ดุษฎี พรหมทัต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
3722
4
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรชัย พันธุ์ธาดาพร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
161
5
ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
245
6
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนชาวสวนท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(Developing a product and packaging coconut-palm sugar in case community enterprise Chaow Suan Tha Ka , Amphawa Samut Songkhram Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรคพัฒร์ บัวลม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
การศึกษาข้อมูลศักยภาพ ทุนทางสังคม และความต้องการของประชาชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
(A study of information, potential, social capital and needs of people for participation community management.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พงศกร เอี่ยมสอาด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
8
แนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าวอินทรีย์เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว”
(An Approach for Organic Rice Product Business Development Towards AEC in case of Pookpintokao Project) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กนกพร ภาคีฉาย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
376
9
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The development of communication model to raise awareness on morality of students in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกวลี คงสง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มีต่อวิชาชีพบัญชี
(Attitude of the accounting Students toward Accounting professions) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
11
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการเปิดเผยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(Factors affecting the level of disclosure corporate governance of listed companies on the Stock Exchange of Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
12
ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีที่มีต่อคุณภาพกำไร กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The impact of the professionalism of accountants on quality profits ; a case study of Industrial estate in Pranakhon Si Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราพร กรัดเพ็ชร์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
13
การวัดคุณภาพกำไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
(To measure earnings quality and cash flow analysis of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Food Processing Industry) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ศิริมา แก้วเกิด
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2952
14
การพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดสระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา)
(Gross Provincial Cluster Product of Central Subregion1 Forecasting. (Saraburi Nonthaburi Pathumthani and Phranakhon Sri Ayuthaya)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อโณทัย ทิพเนตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
15
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการออมของบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Study of Consumption and Savings Behavior of Education personnel school at Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
365
16
การเตรียมความพร้อมของนักบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันใน AEC ของนักบัญชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Readiness of Accountants in Ayutthaya of Thailand on Competitive Competency in AEC) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วันเพ็ญ กลิ่นพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
6086
17
ผลกระทบของการเกลี่ยกำไรทางบัญชีต่อดัชนีราคารวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความเสี่ยงในระบบ
(The effects of Income Smoothing Practice on the Total Return Index of the market and Systematic Risk) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
18
การเพิ่มมูลค่าสแน็คไทย: กล้วยเบรคแตก ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์
(Packaging Design Development for Thai Snack: Unbreakable Banana Ships Value Additional Objective ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
19
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาด้วยการ์ตูนแอนิเมชันค่านิยมหลัก 12 ประการ
(The Moral Ethical Education for Elementary Children with Cartoon Animation Core Values 12 Reasons.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
20
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันฉบับมัลติมีเดีย เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สำหรับเด็กปฐมวัย
(The Development of Cartoon Animation of Multimedia to Cultivate Moral and values for Preschool Children.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
21
พฤติกรรมการบริโภคพืชสมุนไพรไทยของผู้สูงอายุในเขตพระนครศรีอยุธยา
(Ayuthayaian Old age Herbal Consume Behavior) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เกษสิริ ศักดานเรศว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
22
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
(Development of Information System for Management of Watsanawet Social Welfare Development Center for Older Persons) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จันทิมา เอกวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
23
ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(The Impact of ownership structure on earning quality of companies in the Stock Exchange of Thailand ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. กัลยา ตันมณี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1645
24
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการและการรับรู้การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
(The relationship between marketing communications and integrated awareness of healthy dietary college students in the province .) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เสาวณีย์ บุญโต
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
25
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความชื้นในดินสำหรับแปลงปลูกมันเทศ
(Development of Machines for Moisture Assessment on a soil of Potato Farm ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สัตถาภูมิ ไทยพานิช
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014