- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
(Financial Impact of Natural Disaster Industrial Estate in Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในภาคกลาง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สนอง เกตุแก้ว
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
ศึกษาผลกระทบของศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของนักบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขตภาคกลาง
(The potential effects of the accounting practices of an accountant with the successful operation of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the region.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วราภรณ์ นาคใหม่
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
ศึกษาความพร้อมในการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสุพรรณบุรี
(The study, along with warehouse management computer system The study, along with warehouse management computer system (e-LAAS) of the Tambon Administration Organization. Suphan Buri ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จุรีพร สุขสมกิจ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
อุปสงค์ต่อสินค้า OTOP ในตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Demand for OTOP goods in Ayothaya floating market Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กนกพร ภาคีฉาย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคกลางต่อการใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
ความสัมพันธ์มูลค่าตลาดกับมูลค่าตามบัญชี กำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI)
(The relationship between the market value to book value, earnings per share of Thai Listed Companies -Market for Alternative Investment (MAI)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยะรัตน์ โพธิ์ย้อย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
ความพร้อมในการเป็นนักบัญชีอาเซียนในมุมมองของผู้ทำบัญชี
(The availability of ASEAN Chartered Professional Accountant in the accounting perspective) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นใหม่
(Marketing Strategy Development for Encouragement Slow Tourism for New Older Generation ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วสุธิดา นุริตมนต์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์และศึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors influencing on the success of thesis and independent study case study : Postgraduate level of Business and Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จันทิมา เอกวงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนรุ่น Gen Y ที่มีต่อระบบราชการในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
(Generation Y is Conduct towards the Bureaucratic Work System in Phra Nakhon si Ayutthaya District) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุวรรณี หงษ์วิจิตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานตัวแทนจำหน่ายสินค้าออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยี Node JS
(Development of Management Information System of Drop Shipper Using the Node JS Technology.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Factors contributing to the preparation of household accounts of farmers. Suphan Buri) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว บัญจรัตน์ นิรโศก
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
14
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายค่าแรงสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(The Development of Information systems for Pay Wages to an Employee for a Small Place in Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุทิตา เล็กเพชร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
15
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเลี้ยงปลาหมอพันธุ์ชุมพร 1 สำหรับเกษตรกร ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(The Development of information system for rearing breeding Chumphon 1 cichlid in Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิวรรต รอบรู้
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560
-
0
16
ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห้วในเขตตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
(The cost of logistics and supply chain frustration in Tambon Wang Yang. Si Prachan district. Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
17
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของกิจการกับคุณภาพการเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(THE RELATIONSHIP BETWEEN FIRM IS CHARACTERISTICS AND RISK DISCLOSURES QUALITY OF THE LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พูลสิน กลิ่นประทุม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
18
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจ้างพนักงานบัญชีในมุมมองของผู้ว่าจ้างเขตภาคกลาง
(Affecting factors on the employment of Accountant based on the employer is attitude in the middle region) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราพร กรัดเพ็ชร์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
19
การพัฒนาระบบสารสนเทศร้านค้าชุมชนต้นแบบเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี
(The Development of the community store information system prototype for enhancing the competitiveness and economy community of suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ไกรสร สว่างศรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560
-
0
20
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(The Development System Record Participation activities of Student on Web Application via the internet) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรนุช จันทร์โอ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
21
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา งอบที่ระลึกแหล่งผลิตงอบ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
(The development of value-added packaging for local products : Case study of commemorative farmer’s hat of Bang Pahan district, Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกวลี คงสง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
22
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development Model for preparing logistics of the people in the disaster of Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อดิศัย วรรธนะภูติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
23
การยอมรับเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Adoption of organic rice farmers Samchuk district, Suphan Buri) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนภัทร ขาววิเศษ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
24
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Relationship between Accounting Information System Competency and Accounting Information Reliability of Business in Ayutthaya ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทรวดี ภัทรกุลพงษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
25
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีสำหรับการคัดแยกนักศึกษาที่มาใช้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
(Applying RFID Technology for Student Classification in Academic Resource and Information Technology) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
58
26
กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
(The Changing strategy to strengthen the competitive advantages of traditional retail businesses in Ayutthaya municpal Area) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อภิชยา นิเวศน์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
27
คุณลักษณะผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Affects Entrepreneur Characteristics on the Successful Operation of the marketing for Ayothaya Floting Market in the pranakorn sri Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
28
รูปแบบการวัดผลการดำเนินงานธุรกิจโฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Performance Measurement Model for Home Stay Sainoy, Bangban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
28.1
โครงการย่อยที่ 1 ศึกษารูปแบบการบริหารงานของโฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ
-
0
28.2
โครงการย่อยที่ 2 ประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจโฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย Balanced Scorecard
  ผศ.สุรชัย เอมอักษร
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014