- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางการสร้างผู้ประกอบการของกลุ่มผู้พิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Entrepreneurs Enhancing Programme of Disabled Groups in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิริรัตน์ สัยวุฒิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
214
2
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
(Decision to use service of Chao Phraya Yom Hospital) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
ภาพลักษณ์ของธุรกิจธนาคารกรุงไทยที่มีผลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Organizational image of Krung Thai Bank affects to the quality of customer service of Krung Thai Bank, Sam Chuk branch, Suphanburi province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การศึกษาบทบาทและแนวทางการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Study of Role and Approsel to supporting Social Entreprise Operations in Small Business, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศศิวัลย์ พูลสวัสดิ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
14
5
การพัฒนาแผนบริหารการเงินของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
(The Development of the Financial Management Plan of Entrepreneurs empowering SMEs ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
2864
6
การพัฒนาระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(Development of Community Tourist Information System of the Upper Central Provinces 1 ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปัชฌา ตรีมงคล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
แนวทางอนุรักษ์ดงโสนและเห็ดตับเต่า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
(Conservation Guidelines for Sesbania and Bolete of Bang Pa-in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : โฮมสเตย์ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of Information System for Ecotourism Promotion Case Study: Sai Noi Homestay, Sai Noi Subdistrict, Bang Ban District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
กลยุทธ์การจัดการทางการตลาดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง
(The Marketing strategies for Success of The Melon Grower Ban Nongkang Community Enterprise) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแนวทางพัฒนาศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Wellness Tourism Behavior Trend and Approaches to Develop Wellness Tourism Business Potential of Tourists in Phra Nakorn Sri Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
40
11
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Affecting to Cloud Computing of Lecturer Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พิสิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014