- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการซอฟแวร์แบบวีเชฟโมเดล
(Enhancements to the compensation of personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Center with Software Process of V-Shaped Model) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Quality of Work Life Factor and Work Environment perception influence Work happiness of staff at Phra Nakhon Si Ayutthaya Cooperative Office) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
(Organizational culture factors and transformational leadership factors affect to social responsibility perception of employees ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
ความระมัดระวังทางบัญชีกับการพยากรณ์ผลการดำเนินงานของกิจการ
(Accounting conservatism and firm performance forecasting ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
(Employee Stock Option Plan and Firms Perform Better) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Guidelines for the development of the elderly workforce:A case study of Sam Chuk Subdistrict, Sam Chuk District, Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว โสรยา สุภาผล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Information System for Product Promotion Case Study: Bansang community. Bang Pa In District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
รูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชนทับน้ำด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(Traceability Model for Food Safety Planting in TUBNAM Community with RFID Technology.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทิยา ตันติดลธเนศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014