- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการซอฟแวร์แบบวีเชฟโมเดล
(Enhancements to the compensation of personnel of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Center with Software Process of V-Shaped Model) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานและความสุขในการทำงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Quality of Work Life Factor and Work Environment perception influence Work happiness of staff at Phra Nakhon Si Ayutthaya Cooperative Office) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
74
3
ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
(Organizational culture factors and transformational leadership factors affect to social responsibility perception of employees ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
60
4
ความระมัดระวังทางบัญชีกับการพยากรณ์ผลการดำเนินงานของกิจการ
(Accounting conservatism and firm performance forecasting ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
124
5
การให้สิทธิซื้อหุ้นตอบแทนพนักงานส่งผลต่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
(Employee Stock Option Plan and Firms Perform Better) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
64
6
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Guidelines for the development of the elderly workforce:A case study of Sam Chuk Subdistrict, Sam Chuk District, Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว โสรยา สุภาผล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Information System for Product Promotion Case Study: Bansang community. Bang Pa In District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติยา ปัญญาเยาว์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
4
8
รูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชนทับน้ำด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
(Traceability Model for Food Safety Planting in TUBNAM Community with RFID Technology.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นันทิยา ตันติดลธเนศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจกับการส่งออกกล้วยไม้ไทยไปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
(Relationship between economic variables and export of Thai orchids to the United States.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กิตติคม สุขคำมี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย
(The Relationship between Monetary Policy and Fiscal Policy Reflecting a Failure on Thai Economy System) (โครงการเดี่ยว)
  อ. โชคลาภ มั่นคง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
11
การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลกับผลการดำเนินงาน
(Sustainable Business Operation for Environmental Social and Governance and Corporate Performance) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
12
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมูลช้าง สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม
(Maximizing the Value of Elephant dung and Turning into Eco Products.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. นวพร รัตนบุรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
4
13
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดของวิสาหกิจชุมชนทัตเทพการเกษตรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guideline for the mushroom product development of Community Enterprise to Community Product Standards Other Relevant Standards in Sainoi Bangban Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นนทลี บุญทัด การุณยศิริ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
14
การพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development Model Tourism Logistics Management for Ayutthaya district in Ayutthaya Province. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย อดิศัย วรรธนะภูติ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
26
15
การพัฒนาเว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of Web Design and Multimedia for the Dissemination of Community-based Tourism Information of Bang Pa-in District,Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุมนา บุษบก
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
2


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014