- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทบนสมาร์ทโฟน
(Game development for promoting identity perception of Chai Nat province on Smart Phone) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จารุณี ทองอร่าม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
12
2
แอปพลิเคชันการติวข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Tutoring Application, O-Not Exam Science Level Prathom 6) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
38
3
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เลิร์นนิงออบเจกต์ตามหลักการศึกษาบันเทิง เรื่องการบริการพื้นฐานบนอินเตอร์เน็ตสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(Development Learning Objects using Edutainment Concept for Sub-unit Learning of Basic Services of Internet in Data Communication and Networks Course) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นุชรัตน์ นุชประยูร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
10
4
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงพาณิชย์ของชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(An Economic Feasibility of the Commercial community products of Sainoi BangBan Phra Nakhon Si Ayutthaya province.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กนกพร ภาคีฉาย
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขา อู่ทอง
(Motivation factor and Transformational Leadership factor Affecting Organizational Commitment of the Employees Sermsuk Public Limited Company) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
2
6
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors affecting happiness in personnel working of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  ส.อ. ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
ความสุขในการทำงานและทุนพลังใจทางบวกที่ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เขต 8 และ เขต 9
(Happiness at Work and Positive Psychological Capital Affecting Organizational Commitment of Employees at a Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ สำราญ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
การพัฒนารูปแบบระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฝังตัว
(Development of smart farm management system model in plant house by embedded computer ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
4
9
การพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหมด้วยกลยุทธ์ตลาดทะเลน้ำลึก บ้านวังน้ำเขียว จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Silk Nest Products Development by Blue Ocean Strategy Ban Wangnamkhaew Supanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัชนี รูปหล่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors Affecting the Investment Decision of Entrepreneurs in the Krungsri Market of Phranakhonsri Ayuthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. มาลี พรหมชะอ้อน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
การถ่ายทอดเทคโนโลยีข้อมูลการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการสินเชื่อสำหรับกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
(Technology transfer of financial and accounting information for credit management for village funds Case study of Phrae Sriracha Sub-district Sankhaburi District Chai Nat Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุภานันต์ จันทร์ตรี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
การพัฒนารูปแบบธุรกิจสร้างสุข กรณีศึกษา : ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Development of the Business for Happiness Model. Case Study : Healthy Food Business in Phra Nakhon Sri Ayutthaya. ) (แผนงานวิจัย)
  ผศ. สุรชัย เอมอักษร | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12.1
โครงการย่อยที่ 1 แผนธุรกิจของธุรกิจสร้างสุขเพื่อสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ.คณัสนันท์ สงวนสัตย์
-
0
12.2
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในยุคการตลาด 4.0 กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรียุธยา
  อ.นพปฎล ขิงทอง
-
0
12.3
โครงการย่อยที่ 3 การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมของโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบธุรกิจสร้างสุข กรณีศึกษา : ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อ.อโณทัย ทิพเนตร
-
0
13
แนวทางการดำเนินชีวิตของนักศึกษาที่ทำงานพิเศษประเภทเสี่ยงในเวลากลางคืน
(Lifestyle quidelines for students working in special types of risk at night.) (โครงการเดี่ยว)
  นาง นิติมา สุวรรณโกมล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นกล้วยด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ในโฮมสเตย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
(Maximizing the Value of Banana tree with New products in Home stay Ayutthaya and Angthong) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศิริรัตน์ สัยวุฒิ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
15
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคณาจารย์และนักศึกษาในอนาคต
(The Development of an Effective Online Classroom Model for Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to Accommodate the New Normal in The Future.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สาลินันท์ บุญมี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
16
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยลดการสัมผัสและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(Development of devices to help reducing exposure and spread of the corona virus 2019 (Covid-19)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
17
การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) แบบออนไลน์ ในช่วงเกิดวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Development of monitor and report online system during an epidemic crisis in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
18
ต้นแบบการคัดกรองเพื่อแยกกลุ่มคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Covid-19 screening system for Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014