- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาชุมชนโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากต้นไมยราบยักษ์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กาญจนา พิศาภาค
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
654
2
การศึกษาองค์ประกอบที่มิใช่ทางสติปัญญาที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จุมพต พุ่มศรีภานนท์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
160
3
การหาปริมาณกลูโคซามีนในหอยเชอรี่ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
687
4
กลไกการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
5
การนำเสนอรูปแบบศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ดารณี คำแหง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
234
6
การศึกษาชนิดของโปรโรซัวในแม่น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณี หลังน้ำท่วม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารานัย รบเมือง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
512
7
สร้างและพัฒนาคู่มือแบบฝึกกีฬาแบดมินตันพื้นฐาน (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. พงศิลณ์ จันทเพ็ชร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
8
การพัฒนาระบบตรวจจับและตีความป้ายจำกัดความเร็วในเวลากลางคืนบนชุดทดลอง ARM (โครงการเดี่ยว)
  อ. ตะวัน ขุนอาสา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
205
9
การพัฒนาหลักสูตาบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักสถิติกับวิชาการควบคุมคุณภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ทักษิณา เครือหงส์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
10
การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพโดยอาศัยเทคนิคการดูดซับบนผิวเหล็กแบบคัดแยกขนาด (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
11
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
100
12
การศึกษาประสิทธิผลของการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปกรณ์ แสงนิ่ม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
91
13
ความต้องการฝึกอบรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  นาง ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
14
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของวังช้างอยุธยาแลเพนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
15
การพัฒนาโปรแกรมแปลงเงื่อนไขรหัสคำสั่งเป็นสัญลักษณ์ลอจิก (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
544
16
การศึกษาแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยการใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
17
พัฒนาแบบจำลอง 3 มิติเชิงสถาปัตยกรรมย้อนรอยพระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. มณฑิตา พูดสงคราม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
174
18
การศึกษาเปรียบเทียบตัวทดสอบสถิติผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่ม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
422
19
การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. มนตรี สามงามดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
20
ฟังก์ชั่น Lyapunov : กรณีศึกษาอิทธิพลของช่วงอายุที่มีต่อตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
396
21
ระบบการจัดการระเบียนกิจกรรมออนไลน์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
241
22
การสร้างและพัฒนาแบบวัดผลภาคปฏิบัติวิชาเคมี พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วรนันธ์ เหล็กเพชร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
23
การวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินและความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของมันเลือดไก่ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
2253
24
การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  อ. วาฤทธิ์ กันแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
703
25
การศึกษาสมบัติของสีย้อมที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นไตรฟีนิลเอมีนในสภาวะพื้นและสภาวะกระตุ้นด้วยระเบียบวิธีการคำนวณทางเคมีควอนตัม (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิชนี มีโต
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
26
การสร้างชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องอนุพันธ์ของฟังชั่นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วิไลพร ใหญ่มาก
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
637
27
การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีโดยใช้ความร้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิวัตม์ พลอินทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
282
28
การแยกและคัดเลือกซื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการย่อยสลายน้ำมันที่ปนเปื้อนในธรรมชาติ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สมพร สุวิมลธีระบุตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
396
29
การศึกษาทักษะพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฎิบัติคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สรชัย ชวรางกูร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
467
30
การวิเคราะห์อิทธิพลของฤดูกาลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขพักตร์ แผนสมบูรณ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
31
การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุชาดา บุญนิยม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
32
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรียนซ่อมเสริม วิชาแคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ฟังชั่นพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุณี วัฒนพิมล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
67
33
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เชตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยใช้ชุดการเรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือเพื่อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสริมศิริ ปราบเสร็จ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
939
34
การศึกษาชนิดของสาหร่ายสีเขียวจากแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. องอาจ พฤกษ์ประมูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
378
35
ระบบตรวจจับผู้บุกรุกจากกล้องวงจรปิดและการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือน (โครงการเดี่ยว)
  อ. อภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
36
โปรแกรมสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคตามช่วงอายุ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกชัย เนาวนิช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
69


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014