- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ เรื่อง การประมาณค่าแนวโน้มของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤตยา โพธิ์แดง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
133
2
การศึกษาคุณภาพน้ำ และความหลากชนิดของโปรโตชัว สาหร่ายเซลล์เดียวของตลาดน้ำใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กาญจนา พิศาภาค
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
482
3
แบบจำลองการรับข้อมูลข่าวสารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
690
4
การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายหางกระรอกในการดูดซับ ไนเตรท และ ฟอสเฟต ในแหล่งน้ำธรรมชาติ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จุมพต พุ่มศรีภานนท์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
666
5
การสกัดและหาปริมาณกลูทาไทโอนในผักขมหัด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
807
6
การศึกษาผลกระทบพฤติกรรมการเสพติดอินเตอร์เน็ตต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2248
7
การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ เรื่องการออกแบบโปรแกรมและการเขียนผังงาน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพงศ์ สนองคุณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
411
8
การศึกษาชนิดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารานัย รบเมือง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
699
9
การหาระยะห่างจากรถคันหน้าโดยใช้ขนาดมาตรฐานของป้ายทะเบียน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ตะวัน ขุนอาสา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
299
10
กลศาสตร์สถิติและการประยุกต์ใช้ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
178
11
การวิเคราะห์อภิมาน : งานวิจัยทางการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ทักษิณา เครือหงส์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
585
12
การทำคุณภาพวิเคราะห์สารที่ได้จากการกลั่นพืชสมุนไพร 7 ชนิด (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
724
13
การพัฒนาระบบสารสนเทศสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ธันยากร อุบลสุข
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
81
14
การศึกษาคุณสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของ In6Sb5Te (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
270
15
การพัฒนาระบบการศึกษาแบบ e-learning ในรายวิชา Environment and Resources Management (โครงการเดี่ยว)
  นาย นฤนาท เพ็งหมื่นราช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
150
16
การศึกษาเส้นใยจากส่วนที่เหลือใช้ของพืชตระกูลข่า (โครงการเดี่ยว)
  อ. น้ำอ้อย ปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
17
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
134
18
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
115
19
ความเอนเอียงของการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์พหุระดับ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ปกรณ์ แสงนิ่ม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
20
ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
117
21
การสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากพืชไข่เน่าและศึกษาการต้านอนุมูลอิสระ (โครงการเดี่ยว)
  นาง ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1605
22
การสร้างแบบจำลองทางฟิสิกส์บนคอมพิวเตอร์เรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปริญญา เกิดปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
91
23
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  นาง พงษ์ญาดา เกาะเรียนไชย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
3290
24
การออกแบบและพัฒนาก๊าซเซ็นเซอร์อาเรย์ที่ได้จากการพิมพ์สกรีนสำหรับระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ศึกษาผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟต่อกลิ่นของถั่วลิสงอบ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
284
25
วิธีการวิเคราะห์แผนภูมิควบคุมรวมสะสม กรณีกระบวนการอัตตสัมพันธ์ลำดับที่ 1 ที่มีอิทธิพลฤดูกาลแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
965
26
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
102
27
ความแกร่งและอำนาจการทดสอบของสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริกในการทดสอบความแตกต่างระหว่างประชากร 2 กลุ่ม เมื่อข้อมูลเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
567
28
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์: โรคติดต่ออุบัติใหม่ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. รุจิรา คงนุ้ย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
455
29
เว็บไซต์ระบบรายงานผลการเรียนนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
117
30
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา Statistical Analysis for Business กรณีเทียบโอนหน่วยกิจรายวิชา Principle of Statistics (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรณภรณ์ สุทนต์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
31
การวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท-ไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณา ศรีเพ็ชราพร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
78
32
การเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในใบรางจืดสดและแห้ง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
3106
33
การพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในชั้นเรียนที่เน้นการแก้ปัญหา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วาสุกรี ใจจันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
755
34
การศึกษาผลกระทบของเวลาและอุณหภูมิต่อค่าการนำไฟฟ้าของพอลิแอนิลีนที่สังเคราะห์โดยพลังงานสะอาดจากพลาสมา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
35
การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงนาแห้วที่ใช้สารเคมีและปลอดสารเคมี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศุภรัตน์ อินทร์ผลเล็ก
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
572
36
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศุภวรรณ สงวนรัตน์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
92
37
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการนึกภาพมิติสัมพันธ์ ที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สรชัย ชวรางกูร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
155
38
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการจัดตารางสอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิกร มังคลา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
351
39
"พิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้ว" โดยใช้แบบจำลองปริภูมิสามมิติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขพักตร์ แผนสมบูรณ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
219
40
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการเรียนซ่อมเสริมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิชาแคลคูลัส เรื่องการอินทิเกรดฟังก์ชันพีชคณิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุณี วัฒนพิมล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
317
41
การสังเคราะห์และสร้างหมู่ฟังก์ชันให้กับท่อนาโนคาร์บอนชนิดผนังหลายชั้น (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรษา มุสิกะเจริญ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
998
42
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสริมศิริ ปราบเสร็จ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
4610
43
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย อนันต์ เสียงแหลม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
189
44
ระบบควบคุมตำแหน่งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้คอนโทรลเลอร์ ARM (โครงการเดี่ยว)
  อ. อภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
45
การวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากผักตบชวาโดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ด้วยวิธีวาริเอเบิลไซส์ซิมเพลกซ์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรุณี ชัยศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
108
46
การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเรสเวอราโทลจากสารสกัดแก่นมะหาด โดยวิธีคัลเลอริเมตริก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อำพล โพธิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2962
47
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์กรณีศึกษาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เอกชัย เนาวนิช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
870


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014