- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
วิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตรายในอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในตลาดเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัญญา กอแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
58
2
การศึกษาคุณภาพน้ำของแม่น้ำป่าสักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กาญจนา พิศาภาค
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
31
3
ระบบฐานความรู้การใช้งานฐานข้อมูลOracle แบบ Simulation (โครงการเดี่ยว)
  อ. จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
76
4
การวิเคราะห์หาสารแอนโทไซยานินส์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในดอกแคแดงอบ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
5
ทัศนะของนักศึกษาต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
34
6
การศึกษาชนิดของโพรโทซัวจากแม่น้ำป่าสักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ดารานัย รบเมือง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
131
7
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบหาระยะห่างของรถคันหน้า ด้วยเทคนิคตรวจจับป้ายทะเบียนและการตรวจจับไฟเบรค (โครงการเดี่ยว)
  อ. ตะวัน ขุนอาสา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
41
8
การวิเคราะห์วิวัฒนาการของระบบที่มีแรงดึงดูดในตัวเองใน 3 มิติสู่ทรงกลมไอโซเทอร์มอล (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
40
9
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
10
การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
38
11
การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการทำความร่วมมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
12
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนตอนบนด้วยทฤษฎีค่าสุดขีด (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
13
ศึกษาการเตรียมความพร้อมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลลิตพัทธ์ สุขเรือน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
45
14
ระบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
52
15
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในไข่เยี่ยวม้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณา ศรีเพ็ชราพร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
62
16
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเปลือกผลไม้เหลือทิ้ง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
43
17
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพงศ์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
37
18
ความเสถียรของพอลิแอนิลีนที่สังเคราะห์จากพัสส์อินดักทีฟลีคับเพิลพลาสมาในสารละลายเบสแก่ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
41
19
การสร้างตัวแบบการพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิกร มังคลา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
48
20
การสอนวิชาแคลคูลัส2 โดยใช้สื่อจำลองภาพกราฟเชิงขั้ว (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขพักตร์ แผนสมบูรณ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
28
21
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการเรียนซ่อมเสริมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต วิชาแคลคูลัสเรื่องอนุพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันชึ้กำลัง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุณี วัฒนพิมล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
65
22
ตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาวของกุ้งบนพื้นผิวอินเดียมออกไซด์เจือดีบุกด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุธิษา เละเซ็น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
23
องค์ประกอบการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา Calculus for Engineers III ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เสริมศิริ ปราบเสร็จ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
38
24
การศึกษาชนิดของสาหร่ายสีเขียวในแม่น้ำป่าสักจากอำเภอท่าเรือ นครหลวง และพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. องอาจ พฤกษ์ประมูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
32
25
ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อาคม หะยีอูมา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
56


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014