- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Zn/Ca (โครงการเดี่ยว)
  อ. เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
702
2
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดมังคุดและเมล็ดทับทิม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
951
3
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดเมลานินของเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
131
4
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของโรตีสายไหมผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนที่จำหน่ายในอำเภอพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณดี แสงดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
5
สำรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัญญา กอแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
3218
6
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการทำนายแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1576
7
ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชไข่เน่า (โครงการเดี่ยว)
  นาง ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
336
8
การพัฒนาแผ่นฟิล์มโพลีไวนิลแอลกอฮอล์และเมทิลออเรนจ์ สำหรับการวัดรังสีปริมาณสูง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ธัญจิรา บุญพิชญาภา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1258
9
การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง "มหัศจรรย์นาโน" (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สรชัย ชวรางกูร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
255
10
การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลนักศึกษาที่มีผลต่อระดับผลการเรียนด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจกรณีศึกษากลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
568
11
ระบบตรวจจับและคัดแยกป้ายจราจร (โครงการเดี่ยว)
  อ. ตะวัน ขุนอาสา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
838
12
การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยร่วมกับกระบวนกลุ่ม เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
582
13
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ "แสงธรรม" (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1326
14
การพัฒนาต้นแบบระบบสนันสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนยอดขาย (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
664
15
ระบบการจัดการส่งเสริมด้านระเบียบวินัยนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
329
16
วิเคราะห์ปริมาณสารแคปไซซินในพริกขี้หนูโดยเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (โครงการเดี่ยว)
  นาย พรยุทธ สายัณต์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
4088
17
ผลของการสร้างโปรแกรมการฝึกว่ายน้ำขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ ๕-๖ ปี (โครงการเดี่ยว)
  อ. มนตรี สามงามดี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
495
18
การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสาตร์ของนักศึกษาในกระบวนการแก้ปัญหา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วาสุกรี ใจจันทร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
206
19
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  อ. วาฤทธิ์ กันแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1057
20
ระบบเบิกวัสดุออนไลน์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย อนันต์ เสียงแหลม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
21
การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินโครงการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการเดี่ยว)
  นาง พงษ์ญาดา เกาะเรียนไชย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
572
22
บทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นาย นฤนาท เพ็งหมื่นราช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
533
23
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเทียบโอนผลการศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการเดี่ยว)
  อ. มณฑิตา พูดสงคราม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
24
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดกิจกรรมพลศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนาวรรณ รัมมะภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
6161
25
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวนาปรังของเกษตรกร หมู่ 9 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
182
26
การพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพงศ์ สนองคุณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
547


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014