- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงรายวิชาหลักสถิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(Development of Authentic Assessment Model on Principles of Statistics course along the Thai Qualifications Framework for Higher Education ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ทักษิณา เครือหงส์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง
(Production and inspection of biodiesel from used oil by waste materials) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1547
2.1
โครงการย่อยที่ 1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
  อ.เกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล
-
0
2.2
โครงการย่อยที่ 2 การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
  ผศ.ดร.ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
-
0
2.3
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาการสึกหรอของเครื่องยนต์จากการใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว
  อ.สาโรจน์ ยิ้มถิน
-
0
3
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Wisdom Cultural Heritage Information Systems of Suphan Buri) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2801
4
ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้าน มคอ.
(The Management TQF Database Systems) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1995
5
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและทองแดงในดินและน้ำจากนาข้าว
(Determination of Lead and Copper in Soil and Water from Rice Field) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรุณี ชัยศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
6
ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยีดต่อความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ
(Effects of elastic excercise program on balance in the elderly) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อำนาจ สุขแจ่ม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
ผลการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Effects of Teaching Mathematics by Active Learning to Promote Achievement for Undergraduates Student ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
5309
8
อิทธิพลต่อความพึงพอใจที่นำ“แอพพลิเคชั่นไลน์” ใช้สื่อสารกันระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Contributing to Perceived Satisfaction of Online Social Media Users of Working People: A Case Study of "LINE" Social Networking Application ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ณิชาภัทร กลิ่นบำรุง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
การนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพกลับมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพใหม่โดยการใช้โอโซน
(Renewable of waste water from biogas production for biogas production by using ozone) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2620
10
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Development of application language learning media for children on mobile device) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2302
11
การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจงแคปปาที่มี 4 พารามิเตอร์ ด้วยวิธี Partial L-Moments
(The Estimation of Parameter for the Four Parameter Kappa Distribution by Partial L-Moments Method.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1208
12
การศึกษาหอยน้ำจืดที่เป็นโฮสต์ตัวกลางในการเกิดโรคพยาธิ์ใบไม้ในลำไส้ การศึกษาหอยน้ำจืดที่เป็นโฮสต์ตัวกลางในการเกิดโรคพยาธิ์ใบไม้ในลำไส้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The study of freshwater mollusks as the intermediate host for Fasciolopsiasis in Ayutthaya province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จุมพต พุ่มศรีภานนท์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
969
13
ศึกษาความตระหนักรู้ความปลอดภัยด้านข้อมูลและความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายจากการใช้ social network ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Education, Awareness, Knowledge and Information Security risks to the offense of using the social network in Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ยุวดี โฉมแดง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
14
การหาประสิทธิผลของการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาการเขียนภาษาจาวาด้วยโจทย์ปัญหาของแบบจำลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์
(The effectiveness of STEM Education in Java Programming with computer simulation problems resolving) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปริญญา เกิดปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
15
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สะเต็มศึกษา ในรายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ด้าน “การสร้างการเคลื่อนไหวที่สมจริง”
(The effectiveness of integrated education for multimedia technology course in creating realistic motion topic.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. มณีโชติรส เกิดปัญญา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
16
กิจกรรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเสริมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Robot activities to enhance learning achievement in STEM education. Computer programming) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพงศ์ สนองคุณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
17
การผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมกับเปลือกผลปาล์มจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
(Producing bioplastic film by rice starch blended with mesocarp from palm oil industry) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ศศิกานต์ สุวรรณประทีป
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
18
การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน(ระยะที่ 2)
(An Assessment of Research Management System and Mechanism in the Innovative Research Unit for Society and Community (Phase II)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014