- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การทำดัชนีการค้นหาโดยใช้คำค้นและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficiently Indexing Spatial Keyword Search) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
(The Supporting System for System Analysis) (โครงการเดี่ยว)
  นาย นราวุฒิ พัฒโนทัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
215
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากส่วนเหลือใช้ของข่า
(Development of Liquid organic fertilizer from Golangal Waste) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณา ศรีเพ็ชราพร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
(Development of Learning Media in Topics of Sorting and Searching using Augmented Reality Technology) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การพัฒนาแอพพลิเคชันแอนดรอยด์เพื่อการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
(The Development of Android Application to Basic Learning Webpage) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยการใช้ฟางข้าว และผักตบชวาเป็นวัสดุเพาะเลี้ยง ร่วมกับน้ำเสียจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
(A study of vermicompost quality by using rice straw and water hyacinth as a bedding materials combine with biogas waste water) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
ปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล
(The Problem of Elderly People’s Injured Muscles in Bang Ban District) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยพงษ์ ชูจันอัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
การจัดตารางการปฏิบัติงานในตึกผู้ป่วยในแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระสัฆราชองค์ที่ 17
(Scheduling of nurses in inpatient pediatric department. Somdejprasangkharach XVII Hospital.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สิทธิกร มังคลา
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาบูรณาการโดยใช้โครงงาน แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Enhancing Integrated STEM Education through Project Based Learning) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เบญจพร สว่างศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
การสร้างวัสดุเจนัสด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าแบบไบโพลาร์ เพื่อกำจัดสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรม
(Fabrication of Janus-type Object by Bipolar Electrochemistry for the Removal of the Pesticide Residues from Agricultural Area) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าพอลิไพโรลเซ็นเซอร์ก๊าซแอมโมเนีย
(Theoretical Study on Structural and Electronic Properties of Polypyrrole Ammonia Gas Sensor) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อัมไพวรรณ มารุตะพันธ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
สารประกอบฟินอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ในผลิตภัณฑ์ชาฟักข้าว
(The Total Phenolic Compound and Antioxidant Activity in Gac (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng Herbal Tea) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระของใบขนุน ใบชมพู่ และใบกระท้อน
(Determination of Phytochemical Compositions and Radical Scavenging Activity of Jackfruit Leaves, Java Apples Leaves and Santol Leaves) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
14
การสังเคราะห์โมโนเมอร์ N-Aryl-Spirocyclopropanated-β-Lactams เพื่อใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
(Synthesis of N-Aryl-Spirocyclopropanated-β-Lactams: Monomers for Production of Biodegradable Plastic) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุนทรา เฟื่องฟุ้ง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
15
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริกในการทดสอบตำแหน่งของประชากรตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเมื่อข้อมูลเป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท
(A comparative study of effectiveness between parametric and nonparametric statistics in testing population location more than 3 groups when measured data were Likert type) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
0
16
การคัดแยกแอคติโนมัยซีทจากบริเวณดินรอบรากข้าว (Oryza sativa Lin.) ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการผลิตสารส่งเสริมการเจริญของพืชบางชนิด
(Actinomycetes in rhizosphere soil from rice (Oryza sativa Lin.) in Ayutthaya Province and their ability to produce some of plant growth promoting ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พรพรรณ รัตนะสัจจะ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
17
การลดปริมาณพาราควอทในพืชโดยเอ็นไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งไทย
(Reduction of paraquat in plant by peroxidase enzyme from glory) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014