- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
เครื่องมือฝึกเวลาปฏิกิริยา
(Tools for training reaction time) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยพงษ์ ชูจันอัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
246
2
แบบจำลองค่าแนวโน้มน้ำฝนสูงสุดด้วยทฤษฎีความเป็นไปได้ของแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Modeling Trend of Maximum Rainfall with Probability Distribution of Tah Jene River in Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1460
3
การพัฒนาระบบควบคุมการจัดการผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานด้านการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์
(Development smartphone controlling system for hydroponics vegetable production) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
ผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีผลต่อความอ่อนตัวและการทรงตัวในผู้สูงอายุ ชุมชนกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Effect of stretching muscles training on flexibility and Balance of the Elderly Kop Chao Community Bang Ban Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนาวรรณ รัมมะภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
30
5
ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านการเกษตรกรรม
(Voice Control System on Internet of Thing Technology for Motor Control in Agriculture.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย กรมวุฒิ นงนุช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
688
6
การพัฒนาบทเรียนเรื่องการประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต โดยประยุกต์ใช้เทคนิคความจริงเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
(Development of Applications of Integrals by Applies Augmented Reality Techniques on Smart Phone ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อเนก พุทธิเดช
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
580
7
แอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับพืชเป็นพิษต่อมนุษย์
(Application knowledge of Poisonous Plants to human) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ภัทรภร อินทนาศักดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
28
8
การประเมินความเสี่ยงภาคเกษตรกรรมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง : จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา
(Risk Assessment of Agricultural Affect of Climate Change in Central Region: Chainat, Sing Buri, Ang Thong and Phranakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ประเทือง วงษ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
188
9
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ
(The effect of aerobic exercise for physical fitness in the elderly) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปัทมา เซ้งอาศัย
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
495
10
การศึกษาและพัฒนาระบบอาจารย์แนะแนวอัจฉริยะสำหรับการเลือกสาขาการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Study and Development of Guidance Intelligent Counsellor System for Selecting Field of Study for Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุนทรี แก่นแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
(Materials Science and Innovation Research Unit (MSI)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
12
การประเมินประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์สารในระบบบ่อปิดคลุมเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม
(An evaluation of biodegradation efficiency of organic matter in cover lagoon system for biogas production in an industrial scale) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
13
การวิเคราะห์การปลอมปนไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายตามท้องตลาด ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
(Quantitative analysis of sibutramine in commercial dietary supplements by high performance liquid chromatographic method ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุชาดา บุญนิยม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1688
14
การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคนาโนเพื่อเตรียมเป็นวัสดุโฟโตอาโนดสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
(Synthesis of TiO2 nanoparticles as photoanode materials for Dye-Sensitized Solar Cell Applications ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. วรนันธ์ เหล็กเพชร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
176
15
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืชรุกรานชนิดกระถินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Development of Liquid organic fertilizer from invasive alien species : Leucaena in Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วรรณา ศรีเพ็ชราพร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
16
การลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด
(Reduction to Blood sugar level and Blood pressure of Elderly by Elastic Band Exercise Program) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อำนาจ สุขแจ่ม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
184
17
การคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการย่อยสลายฟางข้าวจากตัวอย่างดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Screening of Rice Straw Degradating Bacteria from Soil in PhraNakorn Si Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พรพรรณ รัตนะสัจจะ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
1068
18
ศึกษาการปนเปื้อนแบคทีเรียและการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่คัดแยกจากอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
(Study of bacterial contamination and antibiotics resistance in bacteria isolated from ready-to-eat foods in Phra Nakhon Si Ayutthaya district) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กัญญา กอแก้ว
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
19
การวิเคราะห์ปริมาณทองแดงและแมงกานีสในดิน น้ำ และหอยโข่ง
(Determination of Copper and Manganese in Soil, Water and Pila Ampullacea) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรุณี ชัยศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
412
20
แอพพลิเคชั่นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กไทยช่วงอายุ 7-12 ปี
(Application of Physical Fitness Test of Thai Children aged 7-12) (โครงการเดี่ยว)
  อ. มณฑิตา พูดสงคราม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
44
21
สารประกอบฟินอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง
(The Total Phenolic Compound and Antioxidant Activity of Eclipta prostrate L. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประนอม สุขเกื้อ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014