- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
(Materials Science and Innovation Research Unit (MSI)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การประยุกต์เทคนิคเหมืองข้อมูลค้นหาลักษณะนิสัยของผู้ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์
(Applied of Data Mining Techniques for Searching characteristics of Computer career) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประเทือง วงษ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
ผลของการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักร่างกายและแบบแอโรบิคที่มีต่อฺค่าดัชนีมวลกาย ค่าไขมันที่เกาะอยู่ตามอวัยวะภายในบริเวณช่องท้องและค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันของผู้มีภาวะน้ำหนักเกิน
(The effect of Body Weight and Aerobic Exercises on Body Mass Index, Visceral Fat Rating and Body Fat Percentage of overweight) (โครงการเดี่ยว)
  นาง ภณิดา หยั่งถึง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
ศึกษาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบผสมผสานที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
(The Education Exercise for Health Integrated Blend on Physical Fitness of the Elderly) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนาวรรณ รัมมะภาพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
การตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Measurement and improvement of water quality of community water supply in Phranakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014