- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
หน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม
(Materials Science and Innovation Research Unit (MSI)) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
หน่วยวิจัยและนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
(Data Management Innovation and Research Unit: DMIR) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. มนตรี สังข์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
ระบบรู้จำใบหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคารสถานที่แบบอัตโนมัติ
(Face recognition for automated building access tracking system) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นภา แซ่เบ๊
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Factors contributing Quality of life for elders : A studying case in Phra Nakhon Si Ayutthaya city, Phra Nakhon Si Ayutthaya provine.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นัสมล บุตรวิเศษ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
การพัฒนาแอพลิเคชันกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์แบบกระจายศูนย์บนโพรโทคอลบล็อกเชน
(The development of decentralized e-money wallet application on blockchain protocol) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
34
6
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(A study on the opinion of Matthayom Pai towards the educational management of schools in the Matthayom Educational Service Area in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุปริฏฐา อินทรสาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
ระบบแจ้งเตือนและจดจำใบหน้าด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมองกล
(An Intelligent Face Detection System with Brain Computer Technology) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
8
ผลของวัสดุชีวภาพในการตรึงเซลล์แบคทีเรียอะโซโตแบคเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศต่อการเจริญเติบโตของผักกินใบ
(Effects of biomaterials for immobilization of free nitrogen fixing bacteria (Azotobacter) on growth of vegetable) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
ยีสต์ข้าวหมากไรซ์เบอรี่และประสิทธิภาพของยีสต์ต่อการต้านทานแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร
(Yeast from Riceberry Khao-Mak and its efficient against to gastrointestinal pathogenic bacteria) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พิชญ์ ตั้งสมบัติวิจิตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
การหาปริมาณฟีนอลิก ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดใบมะรุมและใบขี้เหล็ก
(Determination of Phenolic Compounds, Radical Scavenging Activity and Bacterial Inhibition of Moringa oleifera and Cassia siamea Leaves Extracts) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบหนานเฉาเหว่ยและใบมะม่วงหาวมะนาวโห่
(Determination of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Vernonia amygdalina and Carissa carandas Leaves Extracts) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วลัยพร สินสวัสดิ์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกของร่างกาย
(Development sets to of movement skill for training motor fitness of Physical) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิยพงษ์ ชูจันอัด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(Development of Information System for Tricking Progress for Sustainable Career Development Projects under The Initiative of Her Royal Highness Department of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Princess Maha Chakri Sirindhorn) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์กันยุงจากสารสกัดธรรมชาติ 5 ชนิด
(Performance Testing of Mosquito repellent products from five natural extracts and ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
15
การประยุกต์ใช้เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหัตถกรรมผักตบชวา
(Web application for Hyacinth Handicraft) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พินทุสร ปัสนะจะโน
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
16
การต้านอนุมูลอิสระ การต้านการอักเสบ และการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดกะเม็ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นรักษาสิว
(The Antioxidant, Anti-inflammatory and Antibacterial Activities of False daisy (Eclipta prostrata L.) Extract against Acne inducing bacteria (Propionibacterium acnes) to develop as an Acne Treatment Lotion ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นฎาภัสส์ คุ้มกลาง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
17
การวิเคราะห์ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบภาวะความควรจะเป็นสูงสุดกับแบบเอนโทรปีสูงสุดทั่วไป
(An Analysis of Willingness to Pay Admission Fee for Cultural World Heritage in Thailand : Case study of Comparison of Estimation Method between Maxinum Likehood and Generalized Maximum Entropy ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ประภาส กลับนวล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
18
ความสามารถในการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชของแอคติโนมัยซีทรอบรากพืชในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Plant Growth Promoting Compound Producing Ability of Rhizospheric Actinomycetes in Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวีณา สุขสอาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
19
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช
(Optimization of culture conditions for enhancing plant growth promoting bacteria) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ปวีณา สุขสอาด
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
20
ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Study of Climate Change Affecting Rice Production of the Tha-Cheen River in Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. พิมพ์พรรณ อำพันธ์ทอง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
21
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกงานแบบออนไลน์ รองรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
(Development of Online Management System on Professional Experience Course to support the situation of Covid-19 Virus Epidemic) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุพัชชา ทัพสัพ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
22
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ตามชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Development of Practice Instructional Model in the New Normal Life to Improve Operating Skills in the Multimedia Technology Students ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สรชัย ชวรางกูร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
23
การพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรสวนครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
(Development of Agricultural’s Garden Plant Occupation Skill for Those Affected by Covid-19 with Innovation and Smart Farm Technology) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014