- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การเปรียบเทียบสมรรถนะการระบายความร้อนแบบใช้อากาศกับแบบใช้การกลั่นตัวของน้ำในแฟนคอยล์ยูนิตสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบชนิดแยกส่วน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. กระจ่าง พิทักษ์วงศ์วิทยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
536
2
แนวทางการป้องกันช่องทางการทุจริตในการสอบเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
3
การพัฒนาคอนกรีตโดยใช้สารผสมเพิ่ม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จำเนียร ฝ่ายดี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1152
4
การศึกษาคุณลักษณะแสงของชุดโคมหลอดแอลอีดี เทียบกับโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
582
5
การศึกษาความสามารถในการลากขึ้นรูปถ้วยสี่เหลี่ยม โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ญาณพินิจ วชิรสุรงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
6
การออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปเพื่อที่อยู่อาศัย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1334
7
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างแอสฟัลต์คอนกรีตธรรมดากับแอสฟัลต์คอนกรีตผสมซีเมนต์ (โครงการเดี่ยว)
  นาย ณรงค์เดช ยังสุขเกษม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
8
กำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่มีน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนผสม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
708
9
การใช้แร่โดโลไมท์ปรับปรุงคุณภาพดินลูกรัง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
493
10
ผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ที่มีต่อโครงการสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ที่บริการวิชาการโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เตือนใจ อาชีวะพนิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
11
การนำทรายหยาบมาแทนหินฝุ่นในส่วนผสมของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
617
12
การวิเคราะห์การหดในงานฉีดพลาสติก (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
78
13
การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบวัดแสงอาทิตย์และสภาวะอากาศ (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
14
แผนงานเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตอิฐบล็อกประสานเพื่อชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
15
มุมมองของสถานประกอบการต่อคุณภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ออกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554 (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นฤมล ชินวุฒิโรจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
16
ระบบควบคุมและประมวลผลกังหันน้ำแบบฟรานซิส (โครงการเดี่ยว)
  อ. นาตยา เจริญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
348
17
การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา Maintenarce Engineering (โครงการเดี่ยว)
  อ. บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
261
18
การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพไฟฟ้าที่ได้จากโมดูลอินเวอร์เตอร์และ สตริงอินเวอร์เตอร์ ในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเชลล์แสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปกรณ์ สมบูรณ์กิจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
285
19
สื่อการเรียนรู้วงจรอินเวอร์เตอร์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1070
20
การศึกษาอิทธิพลในการตัดเฉือนเพื่อลดครีบ โดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1864
21
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนารผลิตเตาไมโครเวฟโดยใช้โปรแกรม Arena กรณีศึกษา บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
88
22
การพัฒนาการทดลองเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับซึ่งมีผู้เรียนจำนวนมาก (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
235
23
หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
270
24
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง สถาปัตยกรรมไทย 2 สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
155
25
ศึกษาคุณสมบัติน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีต (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
553
26
เทคนิคการสมดุลกำลังไฟฟ้าสำหรับการวิเคราะห์และการออกแบบวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
296
27
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนด้วยชุดแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่นเพลทแบบเชื่อมติดระบบความร้อนด้วยน้ำ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ยุทธนา ศรีผา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
3198
28
ศึกษาสมบัติของวัสดุผสม ซีเมนต์มอร์ต้า ที่ใช้เหล็กออกไซด์ กับอลูมิเนียมออกไซด์เป็นมวลละเอียดในการผลิตอิฐมวลเบา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
458
29
ระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยงตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. วราวิทย์ แสงแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
30
การพัฒนาชุดผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็กและระบบสั่งการทำงานระยะไกลด้วยระบบออนไลน์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
830
31
เทคนิคการควบคุมการลดความชื้นในอากาศด้วยสนามไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
130
32
พัฒนาเครื่องฉีดพ่นน้ำยาด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สมชาย ศูนย์กลาง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
81
33
การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และค่าความเพี้ยนกระแสอินพุตต่ำ สำหรับวงจรจุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
382
34
การใช้ประโยชน์จากกากดินตะกอนกระเบื้องเซรามิคในการผลิตคอนกรีตมวลเบา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1879
35
เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลของแนวเชื่อมอลูมิเนียมเจือ AA6063 T5 โดยกระบวนการเชื่อมความเสียดทานหมุนกวนกับกระบวนการเชื่อมมิก (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
854
36
การศึกษาการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับคนงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรวรรณ จันทสุทโธ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
156
37
ผลกระทบของมวลรวมหยาบต่อคอนกรีตกำลังอัดสูงใน 24 ชั่วโมง (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อาทิมา ดวงจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
597
38
การพัฒนาศักยภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตพลังงานทดแทนในชนบท (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
2107


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014