- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบมอเตอร์ไซค์สะเทินน้ำสะเทินบก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
422
2
โคมไฟถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1941
3
การออกแบบชุดการเรียนรู้การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. เฉลียว เกตุแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
515
4
กรณีศึกษาคุณสมบัติโฟมสังเคราะห์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
468
5
การนำแอสฟัลท์คอนกรีตหลังจากการทดลองมาใช้ประโยชน์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2022
6
การสั่งการผ่านระบบปฎิบัติการเพื่อลดการใช้พลังงาน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เตือนใจ อาชีวะพนิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1199
7
การออกแบบและศึกษาการเพิ่มสมรรถนะอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนกฤต ภัทรเกษวิทย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
73
8
การสร้างโมเดลสื่อการสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีต้นแบบอย่างรวดเร็ว (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นนทโชติ อุดมศรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1388
9
การพัฒนาระบบการถ่ายทอดประสบการณ์สะสมจากโครงงานวิศวกรรมที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นฤมล ชินวุฒิโรจน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
479
10
การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนในหัวเผาน้ำมันพืชใช้แล้ว (โครงการเดี่ยว)
  อ. นาตยา เจริญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
418
11
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนรวมของศูนย์นนทบุรี (กรณีศึกษา อาคาร 18) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปกรณ์ สมบูรณ์กิจ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
364
12
การศึกษาสภาพภูมิอากาศจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพลังงานทดแทน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
75
13
วิเคราะห์สารหล่อเย็นที่เหมาะสมในกระบวนการเจาะรู ด้วยดอกสว่าน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1409
14
การวิเคราะห์และออกแบบการโอนถ่ายพลังงานไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประมุข อุณหเลขกะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
486
15
การออกแบบตัวควบคุมด้วยวิธีรู้ทโลคัสสำหรับชุดทดลองระบบยกตัวด้วยแม่เหล็ก (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
284
16
การสำรวจความต้องการของชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ต่อการให้บริการทางวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปิยะมาศ นวลเคน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
111
17
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์แบบศูนย์กลางกับแบบกระจายสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
247
18
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ความถี่สูงสำหรับการป้องกันเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัควัฒน์ จันทร์ตรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
19
การออกแบบเครื่องกรองน้ำสำหรับห้องปฎิบัติการ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
961
20
การวิเคราะห์และออกแบบอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับเชื่อมกับระบบจำหน่าย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
831
21
เครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานร่วมระหว่างแสงอาทิตย์และไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. วาณิช นิลนนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
789
22
การพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยชุดนวัตกรรมการผลิตไบโอดีเซลเพื่อพลังงานทดแทนสู่การเรียนรู้ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
361
23
การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อเสริมรายวิชาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี กรุดพันธ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
133
24
การศึกษาศักยภาพเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 ของอาคารและโรงงานควบคุม (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
359
25
การศึกษาวิธีผลิตก๊าซออกซิเจนในอากาศด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับรังสีอัลตราไวโอเลต (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
145
26
การวิเคราะห์และออกแบบมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการเพิ่มความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กที่เหมาะสม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศรีสุดา ไชยทองสุก
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
27
วงจรจุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบประหยัดพลังงานที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
137
28
ผลิตกระดาษจากต้นธูปฤาษี ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุทธิสาร อนันตรัตนชัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2275
29
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการรถตู้สาธารณะเส้นทางกรุงเทพ-สามชุก (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรวรรณ จันทสุทโธ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
65
30
การพัฒนาคอนกรีตสำหรับงานซ่อมถนนคอนกรีตแบบเร่งด่วน (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อาทิมา ดวงจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
31
การศึกษาและสร้างไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังงานลม (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
70


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014