- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบเชื่อมกริดขนาดเล็กโดยใช้อินเวอร์เตอร์แบบมอดูลและการตรวจสอบการทำงานแบบเวลาจริง (แผนงานวิจัย)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
432
2
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์โดยการตัดยอดของพืช (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
3153
3
การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อการหดตัวของชิ้นงานด้วยสแตนเลส 304 จากกระบวนการเชื่อมมิก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
3769
4
อาคารประหยัดพลังงาน : วิธีการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ข้อได้เปรียบและอุปสรรคปัญหา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จำเนียร ฝ่ายดี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
769
5
ออกแบบและสร้างวงจรขับหลอดแอลอีดีกำลังสูง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
921
6
การออกแบบและจัดสร้างเตาทำทองม้วนสำหรับงานผลิตอาหาร OTOP (โครงการเดี่ยว)
  อ. เฉลียว เกตุแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1503
7
คอนกรีตมวลเบาในงานโครงสร้าง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณรงค์ศักดิ์ เย็นประเสริฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
136
8
ค่าความต่างระดับงานสำรวจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี(เขตเหนือ)เทียบกับค่าระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับป้องกันอุทกภัย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2393
9
การควบคุมแผ่นรักษาความสมดุลโดยใช้ตัวควบคุมแบบ LQR (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทศพล ศรีสุมังคลังกูร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1854
10
การควบคุมความสูงระดับเพดานบินโดยใช้ตัวควบคุมแบบปรับตัวเองได้ร่วมกับตัวสังเกตคาลมานสำหรับเครื่องบิน 4 ใบพัดขนาดเล็ก (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทินกร เขียวรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
688
11
เครื่องรีดกล้วยแบบลูกกลิ้งคู่คุณภาพสูงระดับ SME (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนกฤต ภัทรเกษวิทย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1536
12
การวิเคราะห์การไหลตัวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแก้วกาแฟ (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
6452
13
การศึกษาใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟสำหรับเร่งกระบวนการทำยางแห้ง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธานี สมวงศ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1189
14
การศึกษาสภาวะความร้อนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงเหลวในหัวเผาชนิดผสมกับอากาศก่อนการเผาไหม้ (โครงการเดี่ยว)
  อ. นาตยา เจริญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2167
15
เครื่องต้นแบบระบบป้องกันการพลัดหลง (โครงการเดี่ยว)
  อ. บรรจบ แสนเจริญ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
430
16
การออกแบบเครื่องมือตรวจสอบระบบแรงดันไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
116
17
การโอนถ่ายกำลังไฟฟ้าผ่านอากาศโดยการเหนี่ยวนำสำหรับหลอดแอลอีดี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ประมุข อุณหเลขกะ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
404
18
โครงการวิจัยชุดการเรียนรู้ห่วงโซ่อุปทาน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
19
การประยุกต์ใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC กับวิชาวงจรไฟฟ้าในหัวข้อไฟฟ้าสามเฟส (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1327
20
การทดสอบการทำงานผ่านช่วงภาวะผิดพร่องของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริดสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
739
21
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
3947
22
การพัฒนาชุดผลิตน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
23
เทคนิคการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้โปรแกรม LabVIEW (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
137
24
ศึกษาสมบัติวัสดุมุงหลังคาที่ทำจากวัสดุผสมรีไซเคิล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. รำพึง เจริญยศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
2849
25
การศึกษาประสิทธิภาพตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบมีแผ่นกั้นบังคับทิศทางการไหลของอากาศ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วาณิช นิลนนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
115
26
วิเคราะห์ค่าการใช้พลังงานจำเพาะในสถานศึกษาด้วยเกณฑ์จำนวนผู้ใช้อาคาร เพื่อค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
444
27
การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
362
28
รถตัดหญ้าไฟฟ้าอัตโนมัติรักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศรีสุดา ไชยทองสุก
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
123
29
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์โลหะผงจากกรรมวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
1279
30
ศึกษาการใช้เทอโมอิเล็กตริกเพื่อเปลี่ยนรูปพลังงานของอุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศเป็นพลังงานไฟฟ้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
-
0
31
การศึกษาการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. อรวรรณ จันทสุทโธ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
152


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014