- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาระบบ Data-Acquisition สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระด้วย LabVIEW (โครงการเดี่ยว)
  รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1147
2
การออกแบบระบบการหมุนเวียนความร้อนที่ส่งผลต่อปฎิกิริยาการเผาไหม้ในกระบวนการรีดักชั่นสำหรับเตาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงแบบไหลลง (โครงการเดี่ยว)
  อ. นาตยา เจริญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1110
3
การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธนกฤต ภัทรเกษวิทย์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
3390
4
การพัฒนาและออกแบบสร้างเตาชีวมวล (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
732
5
การพัฒนากระบวนการรีดและตัดกระยาสารทเพื่อชุมชน (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุทธิสาร อนันตรัตนชัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
409
6
การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนโดยบังคับของอากาศที่ไหลผ่านกลุ่มครีบทรงกระบอก (โครงการเดี่ยว)
  อ. วาณิช นิลนนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
7
การสร้างตัวควบคุมป้อนกลับแบบสเตตพร้อมด้วยตัวสังเกตสำหรับควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์กระแสตรง (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ดนุพล คำปัญญา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
155
8
การประยุกต์ใช้โอโซนเพื่อบำบัดน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
118
9
การวิเคราะห์การไหลตัวของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกปิดรูสายไฟ (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิชิต อ่อนปรางค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
3651
10
อินเวอร์เตอร์สามเฟสสำหรับมอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศรีสุดา ไชยทองสุก
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1173
11
แบบจำลองการอบแห้งสับปะรดด้วยเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. บุญมั่น แสงสุขีลักษณ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
170
12
ศึกษาและออกแบบวงจรแปลงผันอัตราขยายแรงดันสูงสำหรับมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1330
13
ห้องอบและตากแห้งปุ๋ยอินทรีย์พลังงานแสงอาทิตย์จากโพลิเมอร์และโลหะแผ่นเพื่อเกษตรกรสวนยางพารา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
568
14
เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทศพล ศรีสุมังคลังกูร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
86
15
การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องซีลขึ้นรูปถุงข้าวเกษตรอินทรีย์ระบบสูญญากาศ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เฉลียว เกตุแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
516
16
การศึกษาระยะห่างช่องว่างอากาศที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับอาคารสูง (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
212
17
การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างพันซ์และดายที่มีผลต่อการตัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเรยอน (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
218
18
สร้างโมเดลสื่อการสอนภาพตัดด้วยเทคโนโลยีต้นแบบ FDM (โครงการเดี่ยว)
  อ. บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
72
19
การควบคุมของเหลวโดยใช้โปรแกรม LabVIEW (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ยุทธนา กันทะพะเยา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
161
20
การวิจัยศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลต่อการหดตัวของชิ้นงานอลูมิเนียมจากกระบวนการเชื่อมมิก (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
356
21
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Scilab เพื่อการสอนวิชาระเบียบวิธีเชิงเลข (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
745
22
การปลูกพืชน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
162
23
การประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ภัทราวดี ศิริวรรณ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
75
24
การบำบัดโครเมี่ยมโดยใช้ผักตบชวาด้วยระบบบึงประดิษฐ์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
118
25
การสำรวจทัศนคติต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อมของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิติพร มโนคุ้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
706
26
ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นิตยา กรัดเพ็ชร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
87
27
ทัศนคติในการจัดการมูลฝอยของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์นนทบุรี) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภัทรมาศ เทียมเงิน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
80
28
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์ทองเหลือง จากโลหะผงด้วยกรรมวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์
(study the machanical and microstructure of brass product from the die of power metallurgy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
29
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์ทองเหลือง จากโลหะผงด้วยกรรมวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์
(study the machanical and microstructure of brass product from the die of powder metallyrgy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
30
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์ทองเหลือง จากโลหะผงด้วยวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์
((study the machanical and microstructure of brass product from the die of power metallurgy)) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014