- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
มัลติเซนเซอร์อาร์เอฟไอดีแบบโลหะฝังตัวสำหรับโบราณสถานไทย
(Metal-RFID Embedded multi-sensors for ancient remains of Thailand) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สมพร ศรีวัฒนพล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
2
ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารเรียนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตามแนว พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕
(A Prototype Increasing of the Energy Consumption Efficiency in Studying Buildings of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi under The Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
336
2.1
โครงการย่อยที่ 1 ระบบการวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าสำหรับ การจัดการการใช้พลังงานของอาคารเรียนให้มีประสิทธิภาพ
  ผศ.ดร.ไชยยันต์ บุญมี
-
0
2.2
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาความคุ้มค่าของการเปลี่ยนหลอดแอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ผศ.เฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน์
-
0
2.3
โครงการย่อยที่ 3 การประยุกต์ใช้โมดูลคืนพลังงานสเตจเดียวในระบบขับเคลื่อนลิฟต์สำหรับการประหยัดพลังงาน
  ผศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
-
0
2.4
โครงการย่อยที่ 4 การประยุกต์ใช้อินเวอร์เตอร์ร่วมกับเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส ขนาด 36,000 Btu
  อ.อานนท์ พ่วงชิงงาม
-
0
2.5
โครงการย่อยที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นฉนวนความร้อนของอิฐมอญก่อสร้างแบบไม่ต้องเผาด้วยมอร์ต้าร์จากเถ้าลอย
  ผศ.ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
-
0
3
พฤติกรรมการขึ้นรูปของโลหะแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย
(Forming behavior of sheet metal use in Thai automobile industry) (แผนงานวิจัย)
  ผศ.ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
3.1
โครงการย่อยที่ 1 พฤติกรรมทางกลของโลหะแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ภายใต้สภาวะแรงดึงและแรงอัด
  ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
-
0
3.2
โครงการย่อยที่ 2 พฤติกรรมการขึ้นรูปของโลหะแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยกระบวนการตัด
  ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์
-
0
3.3
โครงการย่อยที่ 3 พฤติกรรมการขึ้นรูปของโลหะแผ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยกระบวนการลากขึ้นรูป
  อ.สัญญา คำจริง
-
0
4
การศึกษาการเปรียบเทียบการดูดซับโลหะหนักจากน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการของเปลือกไข่และกากกาแฟร่วมกับระบบชั้นกรองหลายชั้น
(The study compared the absorption of heavy metals from wastewater laboratory of egg shells and coffee grounds with multi-layer filter system.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1704
5
การบำบัดความเค็มของน้ำเพื่อการชลประทานโดยใช้พืช
(Treatment salinity of irrigation water by plants) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภัทรมาศ เทียมเงิน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
6
การปรับปรุงคุณภาพน้ำเค็มสังเคราะห์ด้วยถังกรองแบบแผ่นกั้น
(The quality of synthetic salinity treatment using filter baffle reactor.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
7
การวิจัยเชิงบูรณาการการจัดการคุณภาพน้ำในคลองพระพิมลราชา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี (แผนงานวิจัย)
  ผศ. ประมุข อุณหเลขกะ | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
3915
7.1
โครงการย่อยที่ 1 การประยุกต์ใช้ไมโครบับเบิ้ลโอโซนรวมกับระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่ ในการบำบัดน้ำในคลองพระพิมลราชา ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  อ.ปฏิวัติ บุญมา
-
0
7.2
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในคลองพระพิมลราชา ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  อ.ปิติพร มโนคุ้น
-
0
7.3
โครงการย่อยที่ 3 แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการควบคุมคุณภาพน้ำในคลองพระพิมลราชา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
  อ.ณัฐวดี เตมียกุล
-
0
8
ค่าพารามิเตอร์ของลวดเชื่อมในการเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป ต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของแนวเชื่อมที่บริเวณ HAZ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
9
อิทธิพลของช่องว่างคมตัดระหว่างพันช์และดายที่มีผลต่อกลีบดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเรยอน
(Influence of Punch and Die Clearance of cutting the petal flowers of rayon.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
10
การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าสูญเสียของระบบจำหน่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
(Energy Loss Analysis in Power Distribution System for Provincial Electricity Authority (PEA) Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เฉลียว เกตุแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
11
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากโลหะผลด้วยกรรมวิธีการอัดด้วยแม่พิมพ์
(Study the Mechanical and Microstructure of Brass Product from the Die of Powder Metallurgy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปพน สมประสงค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2734
12
การประเมินประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในพื้นที่ห้วยกระเสียว
(The assessment of efficiency of power generation by Hydro Power in Huai Kraseaw) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
133
13
การศึกษาและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจากวัสดุเก่าในงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที่ชนบท
(A Study and Create Hi Efficiency Generator from Old materials in industrial applications to enhance the production of renewable energy in rural areas.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อานนท์ พ่วงชิงงาม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
592
14
รถพ่นสารเคมีชีวภาพในนาข้าวด้วยระบบนำทางอัตโนมัติ
(Agricultural Spraying Machine in Rice Fields with Automatic Navigation System ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทินกร เขียวรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
15
การสร้างอุปกรณ์การทดลองสำเร็จรูปสำหรับการสอนวิชาระบบควบคุม
(The Development of a Ready-to-Use Experimental Kit For Undergraduate Control System Instruction ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
133


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014