- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การประยุกต์ใช้ระบบรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าร่วมกับระบบโอโซนเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาล
(The application of electrocoagulation with ozone system for wastewater treatment form Sugar factories ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
เครื่องทดสอบรอยรั่วระบบท่อสุขาภิบาลอาคารแบบบูรณาการภูมิปัญญา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ห้วยกระเสียว
(The Study of Land Use Changes of Appropriate in the Establishment of Small Hydro Power Plant in Huai Kraseaw) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
การศึกษาสภาพดินและข้อมูลชั้นดิน เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(STUDY OF SOIL PROFILE AND PROPERTIES FOR GIS DATABASE IN RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SUVARNABHUMI SUPHANBURI CAMPUS ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนซ่อมบำรุงชุดเฟืองส่งกำลังเครื่องกลึง
(Simulation kit to planned maintenance power transmission gear lathe machining) (โครงการเดี่ยว)
  อ. บุญเลิศ วัฒนนภาเกษม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
6
การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงอาหารร่วมกับเศษอาหารโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นกั้นไร้อากาศ
(Biogas Production from Co-digestion of Canteen Wastewater and Food Waste in anaerobic baffled reactor) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิติพร มโนคุ้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
การออกแบบสร้างเตาอบชุบโลหะแบบควบคุมบรรยากาศ
(Construction of Gas Shield Electric Oven) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับตัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเรยอนด้วยพิมพ์ตัด
(Development of a prototype for the artificial flower petals cut from rayon with a cutter) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุชา ขวัญสุข
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
การประเมินและเตรียมความพร้อมของสำนักงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาอาคาร 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
(An Evaluation and preparedness of Office building for Reducing Greenhouse Gas Emissions Case study : Building 17, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัชชา โลหะพิริยกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
การวิจัยและพัฒนาสร้างชุดต้นแบบการขับเคลื่อนวีลแชร์ด้วยระบบแขนโยกด้านข้าง
(Research and development to create a master suite powered Williams shared with the rocker arm. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
การบำบัดสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมด้วยเชื้อรา Trametes versicolor ร่วมกับจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge
(Decolorization of wastewater from textile industrial by Trametes versicolor couple with microorganisms in Activated Sludge.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Carbon Footprint of Organization: Case Study of Department of Environmental Engineering Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014