- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาและออกแบบระบบการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนพื้นผิวหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสไดร์ฟด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์
(Study and design of cleaning system of contamination on magnetic head slider surface of hard disk drive by laser technology) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สุรพล โรจนประดิษฐ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
76
2
การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลต์ และแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย
(A design and construct of a induced voltage detector design from the power distribution system on 115 kV to effect on 22 kV distribution line via wireless communication.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปฏิวัติ บุญมา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
การสร้างเครื่องกายภาพบำบัดมือและเท้าสำหรับผู้พิการ
(Building Hands and Foot Physiotherapy Equipment) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จักรินทร์ น่วมทิม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สนทนา เพื่อช่วยสอนการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Development of Chatbot for Conversation in English Language for Electrical Engineering Students) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
(A Study of Factors affecting to Academic Students Faculty of Engineering and Architecture) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
การศึกษาแนวทางในการนำลูกปูนเหลือทิ้งจากกระบวนการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตมาใช้ในการจัดทำฝายชะลอน้ำขนาดเล็ก
(Reuse of Concrete Material Test Waste in Check Dam) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วราวิทย์ แสงแก้ว
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
การพัฒนาฝ้าเพดานจากผักตบชวาเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(Development of ceiling from hyacinth to reduce production costs) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ลาวัลย์ ขันเกษตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
การศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ จากการผสมทองแดง สังกะสีและทองเหลือง เกรด 8020 จากกรรมวิธีการอัดผงโลหะด้วยแม่พิมพ์
(Study the Mechanical and Microstructure of automotive parts from Copper Mixed with Zinc and Brass grade 8020 from the Die of Powder Metallurgy) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ พิริยายนต์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดจำลองขบวนการผลิตในการควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรม4.0
(The construction and efficiency evaluation of the automatic controller of production process demonstration for supporting the industry 4.0) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงานของอาคารควบคุมด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
(Energy Efficiency Development on Designated Buildings Using the Life Cycle Assessment Techniques ) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
การปรับปรุงคุณภาพอิฐมอญแบบไม่ต้องเผาด้วยเส้นใยฟางข้าวเหลือทิ้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน
(Improvement the Quality of Bricks without Burn with Straw Fiber in Central Region for Sustainable Commercial use. ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
636
12
การศึกษารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(A Study of Public Relations Media Affecting the Decision of Student to Study at Faculty of Engineering and Architecture for Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ศุภลักษณ์ บุญเชย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
13
ผลการเดินระบบต่อการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในระบบเอสบีอาร์
(Effect of Operating Conditions on Polyhydroxyalkanoate Production in Sequencing Batch Reactor) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
110
14
การสร้างชุดอุปกรณ์ลับคมตัดดอกกัด (End Mill) บนเครื่องกลึงขนาดเล็ก
(Construction equipment sharpening milling cutter (End Mill) on a small lathe machine.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วิษณุ แฟงเมือง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2561
538
15
การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยต้นกำลังวงล้อแม่เหล็กถาวร
(Study of Power Generation with Power permanent magnet wheel) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
16
การศึกษาแนวคิดและอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดในจังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา
(A Study of the Concept and the Architectural Identity of the Mosques in Nonthaburi Patumthani and Pranakornsiayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
17
ชุดวัดและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกสำหรับการจ่ายกำลังไฟฟ้าเข้ากริดแบบเฟสเดียว
(Harmonic Measurement Analyzer for the single-phase injected grid power) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไชยยันต์ บุญมี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014