- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
นวัตกรรมอิฐบล็อกประสานต้านทานความร้อนจากฟางข้าวและเถ้าแกลบ
(Innovation of Thermal Resistance Interlocking Block from Rice Straw and Rice Hush Ash) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ณัฐวุฒิ อินทบุตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
แนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ
(Landscape Design Guideline for Rajamangala University of Technology Suvarnabhum, Nonthaburi, North Area.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐวดี เตมียกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
นวตกรรมเครื่องมือทดสอบการรับน้ำหนักของดินแบบอัตโนมัติ
(An innovation of autonomous plate bearing capacity tester) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชนะรบ วิชาลัย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
ศึกษาการสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยเทคโนโลยีสร้างแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยี SLA กรณีศึกษากล่องสี่เหลี่ยม
(The Study Bilds Plasstic Injection Molding Technology Creates a Rapid Mould, Using the Technology SLA, Case Studies Boxes) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
แบบจำลองบำบัดน้ำทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Model of Water treatment in Environmental Engineering) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
การปรับสภาพหญ้าเนเปียร์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับด่าง
(Microwave assisted alkali pretreatment of Napier Grass) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ปิติพร มโนคุ้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
การจัดการฐานข้อมูลสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Management of chemical and waste database in Environmental Engineering Laboratory) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ภัทรมาศ เทียมเงิน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
รูปแบบถนนคนเดิน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนนทบุรี
(Walking Street for promote a heritage tourism in Nonthaburi provice) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เมติญา ไถเหี้ยม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
การดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยเถ้าแกลบ
(Efficiency Adsorption of Heavy Metal in Wastewater Environmental Engineering Laboratories by Rice Husk Ash) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
เรือดำน้ำไร้คนขับเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา
(A Garbage Collecting Unmanned Underwater Vehicles in the Chao Phraya River) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ทินกร เขียวรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014