- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือด่วนเพื่อตอบสนองกิจกรรมการใช้งานสำหรับคนทั้งมวล กรณีศึกษาสถานีท่าเรือด่วนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for The Improving of Express Port Area to Respond Usage activity for Universal Design :A Case of Nonthaburi Pier Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กมลวรรณ แสงธรรมทวี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพย่านตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(An Approach to Cultural Landscape Management in Samchuk Market, Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เบญจวรรณ ปานแม้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
ระบบพลวัตจำลองแบบเรียลไทม์โดยใช้อาร์ดุยโน่แพลตฟอร์ม
(Real-Time Simulated Dynamic Systems Based on Arduino Platform ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับพื้นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Create and Realign Map with UAV in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi suphanburi campus ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
การปรับปรุงประสิทธิภาพในช่วงโหลดน้อยของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริดสำหรับกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Light-Load Efficiency Improvement of Grid-Connected Inverters for PV Solar Rooftop ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
6
การผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากความร้อนแสงอาทิตย์
(Thermoelectric Generator from Solar Thermal Energy) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
การใช้อรรถประโยชน์จากต้นโสนในการผลิตแผ่นไม้อัด
(The utilization of Sesbania to produce plywood) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พิษณุ สินโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
ผลของคุณภาพน้ำจากการให้อาหารปลาของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
(The impact of Water Quality from Fish food in the Tourist attractions Nonthaburi province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
การศึกษาความเหมาะสมการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Feasibility study of LED lamp replacement case study of Environment Engineering Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for Area Nonthaburi Pier, Nonthaburi, Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ บุตรจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014