- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือด่วนเพื่อตอบสนองกิจกรรมการใช้งานสำหรับคนทั้งมวล กรณีศึกษาสถานีท่าเรือด่วนท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for The Improving of Express Port Area to Respond Usage activity for Universal Design :A Case of Nonthaburi Pier Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กมลวรรณ แสงธรรมทวี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้านกายภาพย่านตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(An Approach to Cultural Landscape Management in Samchuk Market, Suphanburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เบญจวรรณ ปานแม้น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
ระบบพลวัตจำลองแบบเรียลไทม์โดยใช้อาร์ดุยโน่แพลตฟอร์ม
(Real-Time Simulated Dynamic Systems Based on Arduino Platform ) (โครงการเดี่ยว)
  รศ.ดร. ปรีชา สาคะรังค์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับพื้นที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Create and Realign Map with UAV in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi suphanburi campus ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ยอดชาย สิงห์ทอง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
5
การปรับปรุงประสิทธิภาพในช่วงโหลดน้อยของอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกริดสำหรับกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
(Light-Load Efficiency Improvement of Grid-Connected Inverters for PV Solar Rooftop ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
6
การผลิตกำลังไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกจากความร้อนแสงอาทิตย์
(Thermoelectric Generator from Solar Thermal Energy) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. สรายุธ ทองกุลภัทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
0
7
การใช้อรรถประโยชน์จากต้นโสนในการผลิตแผ่นไม้อัด
(The utilization of Sesbania to produce plywood) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พิษณุ สินโพธิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
ผลของคุณภาพน้ำจากการให้อาหารปลาของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
(The impact of Water Quality from Fish food in the Tourist attractions Nonthaburi province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
การศึกษาความเหมาะสมการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Feasibility study of LED lamp replacement case study of Environment Engineering Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิติวิศว์ แตงไทย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
24
10
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านท่าน้ำนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Design Guidelines for Area Nonthaburi Pier, Nonthaburi, Thailand.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วราภรณ์ บุตรจันทร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
a (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The study of students opinions on teaching and learning according to the curriculum of the Faculty of Engineering and Architecture Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ปัญญา ลูกพลับ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
การสร้างโมดูลการเรียนรู้ภาคปฎิบัติระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์ เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
(The Implement Practice Online Learning Module of Automatic System for Social Distancing) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วารุณี ศรีสงคราม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
สร้างและหาประสิทธิภาพบอร์ดทดลอง Tuanjai @RUS ในสถานการณ์ New normal เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
(Create and Finding an Efficiency of Tuanjai @RUS board in a New normal state to space the distance between the instructor and the learner.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. เตือนใจ อาชีวะพนิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014