- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
2
การพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดกลุ่มคำภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคและไวยกรณ์พื้นฐาน ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1951
3
การใช้กิจกรรมที่เน้นความฉลาดทางด้านอารมณ์ในการส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ชนิศา นิ่มสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
590
4
การเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อากรพัฒนาจิตสาธารณะตามหลักพรหมวิหาร 4 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชลลดา ทวีคูณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1682
5
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนวิชา Business Law ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย ชัยรัตน์ เมฆโต
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
120
6
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชุลีพร ศิลวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
112
7
แนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดร้อยปีสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
471
8
ผลของรูปแบบการสอนการเขียนแบบเน้นภาระงานที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐวิภา วิริยา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
115
9
การเรียนรู้คำศัพท์จากการใช้พจนานุกรมและจากการใช้ Corrective Feedback ทางด้านคำศัพท์ในการพัฒนางานเขียนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ดวงจันทร์ สินโพธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
761
10
ศักยภาพของท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอโยธยาตอนเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
136
11
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสงตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. นิตยา ปุระชาติ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
12
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอังกฤษเชิงพรรณนาโวหาร (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
2845
13
ศึกษามรดกภูมิปัญญาคำขวัญ 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1667
14
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านลาวโซ่ง กรณีศึกษา ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เบญจพร เชื้อผึ้ง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
699
15
การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในการปรับตัวทางจิตวิทยาของผู้สูงอายุที่อยู่นอกสถานสงเคราะห์กับผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  รศ. พรพิมล จันทร์พลับ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
197
16
การศึกษาความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พรพิมล พฤกษ์ประมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
17
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1011
18
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว รุจิกา ธรรมลักษมี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
19
แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงเสียงหนักในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีหลายพยางค์ (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรืองสิน ปลื้มปั่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
740
20
พันธุ์ข้าว : พันธุกรรมความงามทางภาษาไทย (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
471
21
พฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
143
22
การใช้ Web-Blog ในการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนใรนรายวิชา English in Newspaper ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สลินดา โพธิพยัคฆ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
375
23
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค SCAMPER (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สายหยุด อุไรสกุล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1064
24
การสำรวจการใช้คำปรากฎร่วม (Collocation) ในงานเขียนของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
2256
25
ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนวิชา Information for education ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
184
26
แนวทางการสร้างความตระหนักของนักศึกษาถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว หงสกุล เมสนุกูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
27
การสร้างโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักศึกษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. อาคม สระบัว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
1096
28
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
29
แนวทางการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา โฮมสเตย์ไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014