- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้การสอนด้วยกลวิธีสืบสวน (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ขวัญชนก นัยจรัญ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
99
2
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ์พลังงานหารสอง : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
92
3
แนวทางการสร้างความตระหนักของชุมชนถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาชุมชนในตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
90
4
E-training สำหรับบุคลากรทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
150
5
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพร กรูม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
751
6
การคงอยู่ของภูมิปัญญาตีมีดอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
121
7
การใช้ภาษาพูดของแพทย์โดยวิธีเป็นภาษาที่ส่งผลต่อความเข้าใจของประชาชนที่เข้ารับการรักษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธนู ทดแทนคุณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
103
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์แบบ WBI เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธาริดา สกุลรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
1735
9
การบูรณาการเส้นทางท่องเที่ยวสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทวดี วงษ์เสถียร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
110
10
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมของลาวโซ่ง บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจพร เชื้อผึ้ง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2521
11
การศึกษาอิทธิพลของกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. พรพิมล พฤกษ์ประมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
178
12
ส่วนผสมทางการตลาดบริการและความพึงพอใจของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อการให้บริการของโรงแรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. รัชกฤต จิราดลธนกฤต
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
205
13
คำกริยาที่ใช้พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
14
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลให้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของวัยรุ่นไทยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันดี ศรีสวัสดิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
2926
15
พัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การอ่าน ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สมบัติ ศิริจันดา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
445
16
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สายหยุด อุไรสกุล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
573
17
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เชิงตรรกของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มปกติ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2555 โดยใช้นวัตกรรมเทคนิคการสอนด้วยอริยสัจสี่ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สุดา งามเหลือ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
18
การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี : กรณีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิต (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
93
19
แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
228


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014