- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2557
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การวิเคราะห์ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพื้นบ้าน (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ขวัญชนก นัยจรัญ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
276
2
การศึกษาวิถีชุมชนกับการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
916
3
การศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
150
4
คุณลักษณะครูในฝันของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชลลดา ทวีคูณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
213
5
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนตลาดร้อยปีสามชุกกับการท่องเที่ยว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
341
6
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศิลปะการจัดดอกไม้ในโรงแรม (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธาริดา สกุลรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
6094
7
การสร้างคำภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณากลางแจ้งของไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทวดี วงษ์เสถียร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
4252
8
ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
128
9
ความต้องการรับบริการทางวิชาการของบุคลากรในองค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
196
10
การเพิ่มทักษะการเขียนด้วยชุดแบบฝึกโครงเรื่อง (โครงการเดี่ยว)
  นาง วิไลลักษณ์ จิราดลธนกฤต
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
3253
11
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
150
12
การพัฒนาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงานโดยใช้เอกสารจริงด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี อาศัยราช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2557
7991


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014