- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2558
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาปัจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
(THE STUDY OF SOCIAL FACTORS, IMPACT, AND PARTICIPATION OF COMMUNITY TOWARD THE CULTURAL TOURISM IN THAKHA SAMUTSONGKHRAM PROVINCE.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
2
การศึกษามรดกวัฒนธรรมเพลงเรือสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (โครงการเดี่ยว)
  ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2943
3
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติอาหารเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนไทยทรงดำ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชลลดา ทวีคูณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
4600
4
รูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สายหยุด อุไรสกุล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
102
5
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้จำข้อผิดพลาดและการใช้คุณศัพท์ภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
(The Correlation between Error Recognition and Production of English Adjectives by Undergraduates of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi-Nonthaburi Campus) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุสรณ์ แซ่จันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1470
6
แนวทางการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตลาดเก้าห้อง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(Directions for Management activitites of Tourism : Case study Kaow Hong market Bang PA MA District Supanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
-
0
7
การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมการออกเสียงต่อเนื่องกันในภาษาอังกฤษ
(Applying Music Activities to Develop Connected Speech in English Pronunciation) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1657
8
การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการประเมินทางเลือกในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการทำงานที่มีต่อความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
160
9
การศึกษาโอกาสและปัญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนในชุมชน ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
91
10
การศึกษาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์นนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธนู ทดแทนคุณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2402
11
ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาของแผ่นปลิวประกาศแจ้งความเพื่อการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิระหว่าง พ.ศ. 2556-2557
(The errors language usage in notes and notices within Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 2256-2257 B.C.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สมบัติ ศิริจันดา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
470
12
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางเศรษฐิจและสังคมของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
94
13
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(The attitude of students towards political participation and elections. A case Study of Rajamangala University of Technonlgy) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ประสงค์ ทองสา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
173
14
การใช้ WebQuest เป็นกิจกรรมเสริมในรายวิชา English conversation ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Using WebQuest Activity to Teach English Conversation Course of Under Graduated Student of Rajmangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi Campus) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรืองสิน ปลื้มปั่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
807
15
ศักยภาพของการประกอบอาชีพในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Potential of Career in Community : Case Study of Category Moo 8 Yanyao Samchuk Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
713
16
แนวทางการพัฒนาการตลาดบริการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
(Guidelines for Service Marketing Development Towards a Sustainable Tourism Agricultural Promotion and Development Centre Suphan Buri) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1363
17
ผลของการใช้กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มต่อการพัฒนาทักษะการเขียนรายบุคคล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ดวงจันทร์ สินโพธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
91
18
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กรณีศึกษารายวิชา Art of Living
(Effectiveness of teaching social sciences and humanities, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.Suphanburi : A case study course Art of Living) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
88
19
วัจนลีลาในกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ : หนังสือเรื่องไม่มีหญิงสาวในบทกวี ของซะการีย์ยาอมตยา (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว นัทภณิตา วารีปาน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
4768
20
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภาระงาน
(Improving English Reading Achievement through Task-Based Reading Activity Model) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุพรรณี อาศัยราช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1858
21
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ "ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการทำงาน" ด้วยเอ็ดโมดูสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ปานวาส ประสาทศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
2918
22
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้านเทคนิค CIRC รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(The Development of Learning Outcomes on English Comprehension Reading Using The CIRC Technique in Everyday English Subject.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
285
23
การใช้พอดแคสต์สำหรับการเพิ่มพูนทักษะการฟังของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
887
24
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปรับตัวด้านภาษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ
(Asean Economic Community and the Self-improvement in the Language Learning of the Student of Liberal Arts, Rajamangala University of Suvarnabbhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วันดี ศรีสวัสดิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1745
25
ความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(Hotel preferences of Thai tourists in Muang District, Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพร กรูม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1536
26
การศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(A Study of the Tourism Images in the Phranakhon Si Ayutthaya historical city.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขุม คงดิษฐ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
4282
27
การศึกษากลวิธีการเขียนบทความสารคดีท่องเที่ยวตลาดในอนุสาร อ.ส.ท.
(The Strategies to Write a travel documentary in travel Magazine) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
81
28
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการเขียนแผนที่ความคิด (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
1015
29
การศึกษาแนวปฎิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วรรณภา ใหญ่มาก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558
147


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014