- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2559
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
สังคมผู้สูงอายุกับทักษะชีวิต การรับรู้ความสามารถในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(Ageing society Life skills Self efficacy Social support and Self-care Behavior of the Older persons in Amphoe Mueng, Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. ชลลดา ทวีคูณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
214
2
การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของคนในชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(A Study of Lifestyle, Attitude and Participation in Reducing Global Warming of People in Yanyao, Samchuk, Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
271
3
การแปลคำสรรพนามต่างบริบทในเรื่องสั้นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(Pronouns Translation in Different Contexts of Short Stories from English into Thai) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กังสดาล ญาณจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
3382
4
การพัฒนากลยุทธ์การให้บริการด้านที่พักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
(Strategies for maximizing hotel service potential in Muang District, Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ณัฐพร กรูม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
1928
5
การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(The Promotion Standard on Ecotourism at Taka Community, Amphawa District, Samut Songkram Province) (แผนงานวิจัย)
  อ. สัมพันธ์ สุกใส | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0
5.1
โครงการย่อยที่ 1 ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
  อ.จิราณีย์ พันมูล
-
0
5.2
โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  ดร.ธารนี นวัสนธี
-
0
5.3
โครงการย่อยที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่พักสัมผัสวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  ดร.เบญจพร เชื้อผึ้ง
-
0
5.4
โครงการย่อยที่ 4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและอังกฤษ ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะการเป็นอาสาสมัคร นำเที่ยวของเยาวชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร
-
0
5.5
โครงการย่อยที่ 5 แนวทางการตลาดการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า สำหรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  อ.สุขุม คงดิษฐ์
-
0
6
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014