- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2560
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การสื่อความหมายข้อมูลการท่องเที่ยวทางน้ำรอบเกาะเมืองอยุธยา
(Interpretation of Tourist Attraction Surrounding the Ayutthaya Island.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
2
การศึกษาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดสุพรรณบุรี
(Study in Quality of Life Adolescent Gender Diversity in Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นันทยา คงประพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
3
พุทธภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Buddhist Leadership for Administrator of Local Government Administration for establish the Participation of People by Integration In Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
4
แนวทางการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Guideline for Creating Creative Tourism Activities at Hoop Wong Reservoir at Dan Chang, Suphanburi.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5
การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Conservation and Dissemination of Local Product Wisdom though Community Participation in Samchuk District, Suphanburi Province ) (แผนงานวิจัย)
  นาย จักร์กวี ซื่อตรง | ผู้อำนวยการแผนงาน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
5.1
โครงการย่อยที่ 1 รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  นางจำรัก ซื่อตรง
-
0
5.2
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  
-
0
6
รูปแบบการใช้คำคุณศัพท์ในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษที่สะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครประวัติศาตร์พระนครศรีอยุธยา
(Adjective Use in English Public Relations Media Online to Convey Image of Pranakorn Sri Ayuthaya Tourism) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. นันทวดี วงษ์เสถียร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
7
แนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกโลกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(GUIDELINES FOR PROMOTING THE WORLD HERITAGE CONSERVATION CONSCIOUSNESS OF THE YOUTH : A CASE STUDY OF AYUTTHAYA HISTORICAL PARK, PHRANAKON SI AYUTTHAYA PROVINCE.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนิดาภา กระแจะจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย - ปีงบประมาณ 2560
-
0
8
การศึกษาภาษาและบทบาทของเพลงเกี่ยวข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Study of Language and Roles of A Thai Folk Song (Pleang kiew kaow) in Phranakorn Sri Ayutthays ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชาสินี สำราญอินทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
9
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านร้อยกรองเป็นทำนอง (เพลงเกี่ยวข้าว) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดหันตรา และโรงเรียนวัดกะสังข์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Development of Rhythmic Poetry Practice for Thai Folk Song (Plaeng Kiew Khao) for Prathomsuksa 4-6 students at Wat Huntra School and Wat Krasang School, Huntra, Phranakorn Sri Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ศุภชาติ เสถียรธนสาร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
10
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Model and Activities of Creative Tourism in Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
11
การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกการเขียน
(Developing Written Correspondence skills by Using Writing Exercises) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
12
กลวิธีการแปลประโยคไม่สมบูรณ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน กลวิธีการแปลประโยคไม่สมบูรณ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง THE HUNGER GAMES
(Translation Strategies of Incomplete Sentences from English to Thai in THE HUNGER GAMES) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
13
การศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง
(An Analytical Study of Figure of Speech Appeared In Thai Country Songs) (โครงการเดี่ยว)
  นาย วีระศักดิ์ วงศ์ษา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
14
ความงามของภาษาในวรรณกรรมซีไรต์ “ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต”
(Beauty of language in “SAI-DEUAN-TA-BOD-NAI-KAO-WONG- KOT” of S.E.A. WRITE AWARD. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง วิไลลักษณ์ จิราดลธนกฤต
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
8
15
ศึกษาการคงอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(A Study of the Retention of Cultural tourist attraction in Si Prachan district, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. รัชกฤต จิราดลธนกฤต
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
16
การพัฒนาการเรียนคำภาษาอังกฤษที่เกิดร่วมกันผ่านเพลงภาษาอังกฤษ
(The Enhancement of Collocation Learning through English Songs ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สรณัฐ คำดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
17
การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาการรุกล้ำโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The efficiency enhancement of tourism area to solve history site invasion in Phra Nakhon Si Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
18
การศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
((A Study of English Language Learning Strategies of Students at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphanburi campus) ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย เมธัส เมยไธสง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
19
เพลงเกี่ยวข้าวอยุธยา :- การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
(Ayutthaya Harvesting Songs :- Contemporary Inheritance and Conservation Initiated by H.R.H. Maha Chakri Siridhorn) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรษา พรหมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
20
แนวทางการพัฒนาการบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม(โฮมสเตย์) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Guideline to Enhance the Service form to Accommodate Tourists of home stay at Ayutthaya, Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธาริดา สกุลรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
21
การรวบรวมการใช้ภาษาไทยในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
(The Accumulation of Thai Language Usage in Literature Relation to Huntra Sub-district, Phranakhon Si Ayutthaya District Phranakhon Si Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จุฬารัตน์ ชัยพิทักษ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
22
โครงการพัฒนาทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีศึกษา : ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Folk Wisdom Capital Development Project for Happiness and Well-being of the Community in Suphanburi : A Case Study of Tumbon Yanyao, Amphoe Mueng, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
23
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของที่พักแรมแบบประหยัด (Guesthouse) ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
(The Guideline to Enhance the service quality of the Guesthouse in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
24
วิเคราะห์คำศัพท์เขมรจากพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับ ลึม เพง พ.ศ.2553 ที่ใช้ตรงกันกับคำศัพท์ไทย
(An Analysis of Khmer Vocabulary in Khmer Dictionary by Leum Peng 2010 simila of Thai word in terms of their pronunciation and meanings) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สมบัติ ศิริจันดา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
25
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของประชาชนจังหวัดนนทบุรี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Guidelines for the Development of People in Nonthaburi Province on the sufficiency economy philosophy) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย สิงห์สุภา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
26
แนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
(Guideline on the Cultural Tourism Management of Thai Song Dam Ethnic, Donmaklua Sub-district, U-thong Distric, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุทุมพร เรืองฤทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
27
การวิเคราะห์ศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
(Analyzing the Communicative English Competence of Public Transport Drivers in Ayutthaya Municipality) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฟื่องลดา ชมชื่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
28
แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Listening and Speaking Skills) ของผู้ให้บริการที่พักขนาดเล็ก (Guest house) ในเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Guideline to Enhance the Efficiency of English Communication (Listening and Speaking Skills) of Guest House Officers in Phranakorn Sri Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0
29
การสร้างดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
(Digital Multimedia Creation to Enhance English Communication Potentiality via Smart Phone Applications ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014