- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2561
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์โต้ตอบเพื่อช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างประโยคและหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นทั่วไป
(The Comparative Study of Chatbots’ Reliability as Peer Editors for Basic Sentence Structures and Grammatical Functions in English) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ผ่องพรรณ สาคะรังค์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
2
การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดตาลเอนพระนครศรีอยุธยา
(Using Semantic Mapping to Develop English Reading Skill of Primary School Level Student at Wattan- En School, Phra Nakhon Si Ayutthaya ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว สุรวดี สิทธิสระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
3
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(Guidelines for Community-Based Tourism Development at Bang Mae-Mai, Bang Yai, Bang Pla-ma, Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ธง คำเกิด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
4
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับศาลเจ้าของชุมชนตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Belief and Ritual Related to the Shrines in Yanyao Community,Samchuck District,Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุภาวดี เผือกฟัก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
5
การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวนิเวศเกษตรอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Creative Interpretation of Agro-Ecotourism Resource in Sam Ruean Community, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุขุม คงดิษฐ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
6
แนวทางการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Guideline of Tourism Patterns Integrated Based on Local Identity to Creative-Thainess Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธารนี นวัสนธี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
7
แนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้า ของฝากและของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Development Approach for Tourism Souvenir Products in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจพร เชื้อผึ้ง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
8
แนวทางการพัฒนาศักยภาพที่พักแบบโฮสเทล (Hostel) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Guideline of Hostel potentiality Accommodating for the Tourist in Phra Nakhon Sri Ayutthaya ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
9
การสอนคำบุพบทในภาษาอังกฤษผ่านเพลงภาษาอังกฤษ
() Teaching English Preposition through Songs) (โครงการเดี่ยว)
  นาย สรณัฐ คำดี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
10
แนวทางการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Guidelines of Instilling Conscience of Good Citizenship for Graduate Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
11
การศึกษากลวิธีการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ของนักแปลภาพยนตร์มืออาชีพ
(THE STUDY OF MOVIE SUBTITLES TRANSLATION FROM ENGLISH TO THAI OF PROFESSIONAL TRANSLATORS ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว มนพัฒน์ บุณยะบูรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
12
การบริหารจัดการความเสี่ยงของที่พักสัมผัสวัฒนธรรม(โฮมสเตย์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Risk management of home stay at Ayutthaya, Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธาริดา สกุลรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
13
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(Model of Creative Tourism in Community Ban Bang Mae Mai Bang Yai Bang Pla Ma District in Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
14
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
(Conceptual Metaphor in the Songs Glorifying the Prestige of King Bhumibol) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชาสินี สำราญอินทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
15
ภาพลักษณ์พระราชาแห่งอุดมคติจากภาพพจน์ในบทเพลงเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(The Royal Image of the Idealistic King from The Figure of speech in the Songs Glorifying the Prestige of King Bhumibol) (โครงการเดี่ยว)
  อ. นัทธี เพชรบุรี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
16
การสนับสนุนทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการโต้วาที
(Promoting English Speaking Skill via English Debate ) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
17
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงสำหรับตำรวจท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(The development of English Speaking Course in real-life situation for the Tourist Police in Phra Nakhon Si Ayutthaya Historical Park) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จรัญ อ่อนขาว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
18
การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
(Enhancing Vocabulary through Analyzing the Occurrence of Nouns with Adjectives and Verbs with Adverbs in the Bangkok Post ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อาคม สระบัว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
19
วิธีการสอนภาษาอังกฤษและความต้องการในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(English Language Teaching Methodology and Teachers’ Needs in Developing a Teacher Training: A Case Study of Universities in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กันตวีร์ เวียงสิมา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
20
การศึกษาปัจจัยมูลเหตุจูงใจและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของเยาวชนจีนที่เข้ามาศึกษาหรือดำเนินชีวิตในประเทศไทย: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
(A Study of Motivational Factors and Cultural Adjustment of Chinese Youth Studying or Living in Thailand: the Case of Nonthaburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ออมวจี พิบูลย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
21
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วรรณภา ใหญ่มาก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0
22
การพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of One-Stop Service Document Works Approach Standard for office of the Dean Faculty of Liberal Arts.) (โครงการเดี่ยว)
  นาง สุดารัตน์ อ่ำปั้น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014