- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาทักษะการเขียนด้วยวิธีการเขียนเรื่องเลียนแบบโดยการใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Writing Skill Development with Story Imitation Writing by Implementation of Peer-Assisted Learning Strategies and Self-Esteem of Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
82
2
การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(A SOLUTION TO THE MISSPELLING OF THAI WORDS USED IN RESTAURANTS LOCATED AROUND EDUCATIONAL INSTITUTE IN SAM CHUK DISTRICT, SUPHANBURI PROVINCE) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
538
3
ทุนทางสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
(social capial for Empowering People with Disabilities into Sustainable Development in the 21st Century.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วาสนา มะลินิน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านบริการฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Social Skill Development Model of Hands on in Knowledge-based service of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
294
5
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
(The Efficiency Development Guidelines of Ayutthaya World Heritage Tourist Attractions to Sustainable Low Carbon Tourism .) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของประชาชนจากการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The study of social impact assessment of people modern tourism management : a case study of Ayutthaya historical park , phranakon si Ayutthaya province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนิดาภา กระแจะจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
Second Language Sensitivity to Resumptive Pronouns in L2 Processing of English Relative Clauses by L1 Thai Learners (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฟื่องลดา ชมชื่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบางแม่หม้ายในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
(Guidelines for Participation Development of Bang Mae Mai Communities in Sustainable Tourism Management) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุทุมพร เรืองฤทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
การพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Innovation of English for Communication for Vendors in Samchuk 100 Years Market,Samchuck District, Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 37000 ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
ข้อผิดพลาดในการแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(Errors in Translating Articles from English into Thai: A Case Study of Students Majoring English for International Communication ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
11
การเสริมสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาต่อทักษะการพูดโดยใช้คลิปผ่านเฟชบุ๊ค
(Enhancing Students’ Motivation: Speaking Challenging via Clips in Facebook) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
28
12
แนวทางการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวรอบนอกเกาะเมือง ตามรอยศาสตร์พระราชา กรณีทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรษา พรหมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
13
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The learning promotion and leader potential development approach of Tumbon Banheep, Uthai district in Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิริศักดิ์ บัวชุม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
14
การศึกษาอัตลักษณ์ประสบการณ์การบริการที่หรูหราของการท่องเที่ยวเพื่อชิมกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชิมกาแฟกลุ่ม Gen Y
(A study of Identity Luxury service Experience of tourists who travel in Ayutthaya Province to become a coffee tourist Gen Y destination) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
15
การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The linking tourist routes in the Nakhonloung district. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
16
กลวิธีการแสดงความเห็นโต้แย้งในละครย้อนยุค เรื่อง บุพเพสันนิวาส
(Strategies to Express Oppositions in the Period “Buppe San Nivas”) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ลักขณา รุ่งโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
17
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง เรื่อง บทเสริมประเภทบอกผลของการกระทำ (结果补语) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Development of Computer Assisted Instruction (CAI) of Complement of result structures (结果补语) on Intermediate Chinese Communication for the Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ขวัญสุดา วรวิบูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
18
การใช้ภาษาไทยของตัวละครในเรื่องบุพเพสันนิวาสที่สะท้อนมุมมองทางวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน
(The use of Thai Language of the characters in the fiction Buppesannivas reflecting the Thai cultural perspective of from past to present.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. ธนู ทดแทนคุณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
19
แนวทางการพัฒนาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลย่านยาว
(Approaches to Develop of Local Product Distribution center , Yanyao) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พัฒนพงษ์ ธงหาร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
10
20
การพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุในตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิราณีย์ พันมูล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
21
การฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
(English Communication Skill Training for Tourism Entrepreneurs via Smartphone Applications in Nonthaburi) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
64


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014