- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2562
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาทักษะการเขียนด้วยวิธีการเขียนเรื่องเลียนแบบโดยการใช้กลวิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(Writing Skill Development with Story Imitation Writing by Implementation of Peer-Assisted Learning Strategies and Self-Esteem of Undergraduate Students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Suphanburi ) (โครงการเดี่ยว)
  นาง จำรัก ซื่อตรง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
2
การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ถูกต้องในร้านอาหารบริเวณสถานศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Solution of Spelling The word in restaurant around academy area in Sam Chuk District Suphanburi Province) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
3
ทุนทางสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพผู้พิการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
(social capial for Empowering People with Disabilities into Sustainable Development in the 21st Century.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว วาสนา มะลินิน
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
4
รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านบริการฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(The Social Skill Development Model of Hands on in Knowledge-based service of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
5
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาสู่การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
(The Efficiency Development Guidelines of Ayutthaya World Heritage Tourist Attractions to Sustainable Low Carbon Tourism .) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
6
การศึกษาผลกระทบทางสังคมของประชาชนจากการจัดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The study of social impact assessment of people modern tourism management : a case study of Ayutthaya historical park , phranakon si Ayutthaya province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ชนิดาภา กระแจะจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
7
Second Language Sensitivity to Resumptive Pronouns in L2 Processing of English Relative Clauses by L1 Thai Learners (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว เฟื่องลดา ชมชื่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
8
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนบางแม่หม้ายในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
(Guidelines for Participation Development of Bang Mae Mai Communities in Sustainable Tourism Management) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว อุทุมพร เรืองฤทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
9
การพัฒนานวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ตลาดสามชุกร้อยปี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Innovation of English for Communication for Vendors in Samchuk 100 Years Market,Samchuck District, Suphanburi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย 37000 ปีงบประมาณ 2562
-
0
10
ข้อผิดพลาดในการแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(Errors in Translating Articles from English into Thai: A Case Study of Students Majoring English for International Communication ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
11
การเสริมสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาต่อทักษะการพูดโดยใช้คลิปผ่านเฟชบุ๊ค
(Enhancing Students’ Motivation: Speaking Challenging via Clips in Facebook) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
12
แนวทางการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวรอบนอกเกาะเมือง ตามรอยศาสตร์พระราชา กรณีทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  อ. วรรษา พรหมศิลป์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
13
การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The learning promotion and leader potential development approach of Tumbon Banheep, Uthai district in Ayutthaya Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ศิริศักดิ์ บัวชุม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0
14
การศึกษาอัตลักษณ์ประสบการณ์การบริการที่หรูหราของการท่องเที่ยวเพื่อชิมกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวชิมกาแฟกลุ่ม Gen Y
(A study of Identity Luxury service Experience of tourists who travel in Ayutthaya Province to become a coffee tourist Gen Y destination) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ฐาปกรณ์ ทองคำนุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2562
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014