- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | คณะศิลปศาสตร์ ปี 2563
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Development of Innovative Media to strengthen participation in the development of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi to become a Green University) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. สมพงษ์ เกษานุช
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
2
รูปแบบการบูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลบางกระสอสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วง จังหวัดนนทบุรี
(A Model for Integrating Local History at Tambon Bang Kraso into Guidelines for Route Traveling by the MRT Purple Line in Nonthaburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว ภารณี อินทร์เล็ก
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
3
การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านคลองสอง จังหวัดนนทบุรี
(Market Promotion for Agro-tourism Khlong Song Village, Nonthaburi Province ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เบญจรงค์ พื้นสะอาด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
4
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ประกอบอาชีพงานบริการในชุมชนสถานีรถไฟอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(Development of English Communication Skills Course for Customer Services at Ayutthaya Railway Station Area Community for Ayutthaya Historical Park ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย จรัญ อ่อนขาว
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
5
การใช้คำเรียกขานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ใช้เรียกเพื่อนร่วมงานที่เป็นอาจารย์
(The Address Terms Used by Lecturers at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi for Addressing their Colleagues) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว กนกวรรณ ศรีบุญธรรม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
6
การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้
(Empowering Learning English by Learner-Centred Teaching with Autonomous Learning via Learning Management System: LMS) (โครงการเดี่ยว)
  อ. สุปรานี พุ้ยมอม
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
7
แนวทางการพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(Guidelines to Develop Activities and Roundtrip of Ecotourism for add Value and Local Wisdom at Nakhon Loung, Phra Nakhon Si Ayutthaya.) (โครงการเดี่ยว)
  ว่าที่ ร.ต. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
8
การแบ่งพยางค์ตามรูปตัวสะกดของผู้พูดภาษาอังกฤษชาวไทย: รูปพยัญชนะซ้อนของเสียงกักอโฆษะ
(ORTHOGRAPHIC SYLLABIFICATION BY THAI SPEAKERS OF ENGLISH: DOUBLE ORTHOGRAPHIC FORMS OF VOICELESS STOP CONSONANTS ) (โครงการเดี่ยว)
  อ. อนุสรณ์ แซ่จันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
9
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นด้วยกูเกิ้ลฟอร์มในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
(A Study of Learning Management on the Concept of Gamification with Google Form in English Structure I Course) (โครงการเดี่ยว)
  อ. พลารัก ไชยโย
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
10
การวิเคราะห์การแปลในรูปแบบการเขียนใหม่ในวรรณกรรมเรื่อง แอนิมอล ฟาร์ม จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
(Analysis of Translation as Rewriting through Literature in Animal Farm from English into Thai) (โครงการเดี่ยว)
  อ. กังสดาล ญาณจันทร์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
11
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพครูไทย ในศตวรรษที่ 21
(The training curriculum development for promote the Thai instructor potential in 21 century ) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
12
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะเมืองอยุธยาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
(Guildlines for Developing the Potential of Tourism Destinations within the City of Ayutthaya For Elderly Tourists) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. เบญจพร เชื้อผึ้ง
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
13
แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Development guidelines of Bang Mae Mai Community Tourism Activity Bang Yai Subdistrict,Bang Plama District, Suphanburi Province.) (โครงการเดี่ยว)
  อ. จิตราภรณ์ เถรวัตร
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
14
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานรากวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
(The Sustainable Community – Based Tourism Management on the Traditional way of life at Ton – Tan, Songpeenong, Suphanburi. ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย ธง คำเกิด
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
15
รูปแบบใจความหลักใน The Economist Explains
(Thematic Patterns in The Economist Explains’ Articles ) (โครงการเดี่ยว)
  นาย พันธ์วิทย์ เชิดชูศักดิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
16
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา: ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Well-being of the people in the Thailand 4.0 Case study : Yan Yao Sub-District, Sam Chuk District, Suphan Buri Province.) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พรทิพย์ ช่วยเพล
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
17
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(Factors Influencing Adolescent Depression Case Study: Rajamangala University of Technology Suvarnabhum) (โครงการเดี่ยว)
  ดร. นันทยา คงประพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
18
ความเข้าใจในองค์ประกอบการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศึกษารายวิชา 693-22-01 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(An understanding of English components of diploma students in the Faculty of Business Administration and Information Technology attending the course 693-22-01 Communicative English Writing at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) (โครงการเดี่ยว)
  อ. วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
19
แรงจูงใจเชิงเครื่องมือและเชิงบูรณาการที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตราและวาสุกรี
(Instrumental and Integrative Motivations toward English Learning: the First-Year Students in Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Huntra and Wasukri Campus) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว รุจิกา ธรรมลักษมี
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
20
การจัดการความรู้ด้านที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมโดยชุมชนไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(The Knowledge Management in Cultural Accommodation at Sai Noi Community in Bang Ban District Ayutthaya. ) (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว พิมพ์พร พิมพ์สุวรรณ
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
21
การยกระดับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่มาตรฐานสมรรถนะนักวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(Increasing the work Capability for Developing Professional skill of the Hotel is room attendant staff in Ayutthaya) (โครงการเดี่ยว)
  อ. ธาริดา สกุลรัตน์
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
22
วัจนลีลาในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(The Honorable Song’s Verbal Style for King Rama X) (โครงการเดี่ยว)
  อ. เรืองสิน ปลื้มปั่น
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0
23
การแปลคำหลายความหมายในภาษาเขมรโดยวิธีวิเคราะห์บริบทและการปรากฏคำในประโยค
(A Translation of Khmer words with various meanings though the analysis of context and words appearance in sentence.) (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. สมบัติ ศิริจันดา
  คณะศิลปศาสตร์
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014