- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | วิทยาลัยการจัดการ ปี 2555
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
การรับรู้ในโลจิสติกส์การตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : โอกาสและอุปสรรค (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ
  วิทยาลัยการจัดการ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
2
ผลกระทบของความเครียดในงาน ที่มีต่อความเหนื่อยล้าในการทำงาน ความผูกพันธ์ต่อองค์กรและความตั้งใจออกจากงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. จันทนา แสนสุข
  วิทยาลัยการจัดการ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0
3
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันธ์ต่อองค์กร และการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อผลการผลปฏิบัติงาน (โครงการเดี่ยว)
  ผศ. วสุธิดา นุริตมนต์
  วิทยาลัยการจัดการ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014