- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | วิทยาลัยการจัดการ ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ผลกระทบของความเครียดในงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. จันทนา แสนสุข
  วิทยาลัยการจัดการ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
2
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (โครงการเดี่ยว)
  ผศ.ดร. วสุธิดา นุริตมนต์
  วิทยาลัยการจัดการ
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014