- งบวิจัยงบประมาณแผ่นดิน -
- งบวิจัยงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย -
งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2556
ลำดับ รายการ ไฟล์ ผู้อ่าน
1
ทัศนคติ พฤติกรรม และความต้องการของนักเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวทางน้ำรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (โครงการเดี่ยว)
  นางสาว จินดาพร คงเดช
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
-
0
2
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตามทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพระนครอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง (โครงการเดี่ยว)
  อ. สาโรจน์ ยิ้มถิน
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
157
3
ผลของข้าวกล้องงอกต่อการเจริญและการผลิตกรดของจุลินทรีย์โปรไบโอติก (โครงการเดี่ยว)
  นาย สุรัตน์ วังพิกุล
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556
3129


             
             
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  035 709 097   www.rdi.rmutsb.ac.th
60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  rdi_rmutsb@gmail.com    www.facebook.com/rdi.rus2014